donderdag 21 november 2013

Ideeën voor meer banen


Geen Woorden maar Banen
Ideeën voor meer Banen
Het kabinet Rutte 2 praat veel over banen, maar als je naar de daden kijkt dan vindt het kabinet Rutte 2 het redden van de schatkist belangrijker dan het redden van de banen.

Mijns inziens moet er meer gebeuren om te zorgen dat er banen komen:

- Niet alleen de schatkist redden maar ook de banen redden
- Niet gokken op economische groei
- Verlaging werkgeverspremies generiek en specifiek
- Stimuleren economie (vraagstuk op zich)
- Permanent maken laag BTW tarief voor woning verbetering en woning onderhoud
- Vergroening belastingstelsel (o.a. energiebesparing, innovatie en groene banen)
- Lastenverschuiving
- BTW tarief bepalen adhv criteria noodzaak luxe duurzaam en arbeidsintensief
- Een nieuw antwoord formuleren op de flex (uitdaging)
- Minder regels meer maatwerk
- Toekomstbestendig pensioensysteem (uitdaging)
- Mensen als mens behandelen en niet als dossier
- Gezond oud worden (o.a. arbo en psa)
- Zwart werk omzetten naar wit werk
- Minimum VPB tarief in Europa
- VPB omhoog en wg-premies naar beneden
- Aanpakken belastingontwijking
- Herziening systeem van 2 jaar ziektewet
- Werkgelegenheids optimalisatie ipv winst maximalisatie
- Van uitkeringszekerheid naar werkzekerheid
- Correcte aanpak schijnzelfstandigheid (uitdaging)
- Leuk en aardig al die MOE-werkers aan het werk in NL, maar wat doen we om werkzoekende Nederlanders aan werk te helpen? (o.a. uitbuiting aanpakken)
- MOE-werkers niet meer goedkoper dan Nederlanders

Indien boven vermeldde aanpak succesvol is, betekent dat meer banen, minder werklozen, meer arbeidsgehandicapten met een baan, een kleinere overheid (immers kleiner overheidsbeslag op BBP), inverdien effecten en een vergroting van de kans dat de inkomstenbelasting naar beneden kan op termijn.

De uitdaging is om ook al is mogelijk onverhoopt de economische groei de komende jaren laag, om dan toch te zorgen dat er meer mensen aan het werk komen (o.a. mensen met een arbeidshandicap). Hierbij moet in het achterhoofd worden meegenomen dat de wereld blijvend anders is dan voor 2008 en dat er sprake is van niet 1 crisis maar van meerdere crisissen bijna tegelijkertijd.

Lokaal betekent de inzet op banen o.a.:

- Goede bereikbaarheid over weg spoor water en internet
- Ondernemersvriendelijk klimaat
- Liefst één contactpersoon per ondernemer
- Startersloket
- Bij aanbesteden kansen voor regionale ondernemers
- Aanpakken inbraak
- Droge voeten
- Onnodige regelgeving terugdringen

Iets overnemen van dit weblog kan alleen op verzoek.


Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
werkzoekende met een arbeidshandicap
http://www.gerrithartholt.nl
http://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Bijgewerkt 28 sept 2014

P.S.1 Het kabinet Rutte 2 "gokt" feitelijk op economische groei en gevolgen vergrijzing, nou dat is inderdaad een "gok". De werkzoekenden in NL hebben niets aan een kabinet dat "gokt" op banen "op termijn", de werkzoekenden en arbeidsgehandicapten in NL willen een baan en wel nu.

P.S.2 CNV wil lagere lasten op arbeid (bijvoorbeeld premiekorting) voor meer banen. #eens
http://www.cnv.nl/blog/blog-post/2014/03/18/cnv-reactie-op-cpb-cijfers-1/

P.S.3 FNV pleit in aanvalsplan werkloosheid voor lagere lasten op arbeid #eens
http://www.fnv.nl/themas/economie/nieuws/een_miljard_voor_aanvalsplan/

P.S.4 Oproep Atzo Nicolaï aan Europese politiek 'geen woorden maar banen':
https://twitter.com/Akkerjoost/status/454903381531045888

P.S.5 Manifest VNO-NCW 'Geen woorden maar banen - voor een Europa dat werkt!'
http://www.vno-ncw.nl/Publicaties/Brochures/Pages/Manifest_Geen_woorden_maar_banen_Voor_een_Europa_dat_werkt_186.aspx#.U02BR1V_uSq

P.S.6 Minister Asscher wil dat (laagbetaalde) arbeid goedkoper wordt via verlaging lasten werkgevers. Als voorbeeld verwees hij naar de SPAK (specifieke afdrachtskorting / een regeling die tot 2005 bestond).
http://www.nu.nl/economie/3751658/vergrijzing-stopt-werkloosheid-niet.html


2 Stellingen op Stand.nl in 2013:
De uitkomst van stemmingen op stand.nl zijn niet representatief, wel geven ze enige indicatie.

Oneliners:
Geen Woorden maar Banen
Van werkloosheidsbeleid naar werkgelegenheidsbeleid
Geen beperkingen maar kansen
Niemand tussen wal en schip
De overheid is nu onderdeel van het probleem terwijl de overheid deel van de oplossing moet zijn
Stop race to the bottom
Niet (te veel) gokken op economische groei
Problemen zijn er om op te lossen
Van uitkeringszekerheid naar werkzekerheid
Werkloosheid aanpakken ipv werklozen aanpakken
Grondwettelijk recht op werk
Gelijk loon voor gelijk werk
Kansen creëren en kansen benutten
Werk aan de winkel
Werk maken van werk
Aanvalsplan werkloosheid
Banen Banen Banen
Banen nodig en wel nu

Rutte 2 heeft de werkgeverspremies verhoogd in 2013 en 2014:
http://www.gt.nl/nl/nieuws/gevolgen-wijziging-werkgeverslasten-2013/3247
Citaat: "Al met al bent u minstens 0,75 procent van uw loonsom meer kwijt aan sociale lasten." Einde citaat.
http://www.nuzakelijk.nl/ondernemen/3666908/lasten-werkgevers-stijgen-in-2014.html
Citaat: "Het totaal aan werkgeverspremies stijgt van 18,33 procent in 2013 naar 19,16 procent dit jaar." Einde citaat.