woensdag 11 juni 2014

Publicatie Het sociale gat van de eurozone

Econoom Hans Stegeman van de Rabobank heeft 6 juni 2014 een artikel gepubliceerd met als titel 'Het sociale gat van de eurozone'. Hans Stegeman geeft in zijn woorden aan dat werk voor alle burgers erg belangrijk is.

https://economie.rabobank.com/publicaties/2014/juni/het-sociale-gat-van-de-eurozone/


Een aantal citaten:
A - "Het vullen van het sociale gat in de Europse regels is echter wel van groot belang, want werk voor alle burgers is zowel in economisch als in sociaal opzicht erg belangrijk."
B - "De verwachting is dat de gemiddelde werkloosheid in de eurozone dit jaar net onder de 12% blijft hangen en in de jaren erna slechts heel traag afneemt."
C - "In de eurozone is de langdurige werkloosheid gestegen van 3,4% naar 5,7%."
D - "Dit laat zien dat de Grote Recessie in de hele Westerse wereld grote en langdurige gevolgen heeft (Krueger et al.2014)."
E - "Het deel van de bevolking dat werkt, is sinds 2007 in bijna alle landen afgenomen (figuur 3)."
F - "Een hoge werkloosheid heeft langs ten minste twee kanalen belangrijke langdurige effecten op de samenleving. Ten eerste kan door een hoge en daarmee vaak samenhangende langdurige werkloosheid een permanent verlies aan toekomstige economische groei ontstaan. Ten tweede heeft werkloosheid ook grote psychologische en sociale effecten."
G - "Deze twee argumenten rechtvaardigen overheidsingrijpen om iets te doen aan werkloosheid. De beleidsfocus lag de afgelopen jaren echter niet op het verlagen van de werkloosheid, zeker niet in Europa."
H - "De grote nadruk op het naleven van de Europse begrotingsregels in verhouding tot het voorkomen of verhelpen van macro-economische onevenwichtigheden als werkloosheid is eigenlijk vreemd (zie ook Wijffelaar en Stegeman, 2014). Zowel in het Verdrag van Lissabon (Titel IX) als in de Nederlandse grondwet (artikel 19) staat het bevorderen van werkgelegenheid als expliciete doelstelling."
I - "In de praktijk wordt in de rangorde der regels vooral belang gehecht aan het feitelijke begrotingssaldo en zijn de facto alle andere afspraken daaraan ondergeschikt."
J - "Het resulterende restrictieve nationale begrotingsbeleid tezamen met een monetair beleid dat enkel en alleen was gericht op prijs- en financiële stabiliteit bood geen enkele ruimte meer om de werkgelegenheid te bevorderen in landen waar dat het meest nodig was. Tegen die achtergrond is meer ruimte voor sociaal beleid gericht op terugdringen van de werkloosheid geen vreemde gedachte."
K - "Een vraagprobleem kan dus ook een aanbodprobleem worden als het maar lang genoeg aanhoudt."
L - "Het valt echter niet te ontkennen dat bezuinigen in een balansrecessie, waar grote delen van de eurozone inzitten, grote gevolgen heeft voor de economische groei (kamalodin en Stegeman, 2013) en dus ook voor de werkgelegenheidsontwikkeling."
M - "Met andere woorden: er was sprake van procyclisch beleid op de arbeidsmarkt."
N - "Alhoewel niet exact te kwantificeren, lijkt het er sterk op dat het overheidsbeleid in de eurozone de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan de stijging van de werkloosheid."
O - "De huidige situatie in Europa van hoge en langdurige werkloosheid kan zeer schadelijke gevolgen hebben voor zowel het groeipotentieel van de Europese economie als het welzijn van veel Europese burgers."
P - "Deze sociale component laat zich niet direct in economische groei uitdrukken, maar uiteindelijk wel in welzijn en politieke stabiliteit."
Q - "Als de relatie tussen werkloosheid en economische groei ook de komende jaren constant zal blijven, dient de economie in de eurozone jarenlang met meer dan 2% te groeien voor een substantiële afname. Ook volgens berekeningen van de Europese Commissie zelf zit dat er voorlopig bij lange na niet in (EC, 2013)."
R - "Als het beleid alleen wordt gericht op economische groei gaat men voorbij aan het feit dat economische groei lang niet altijd groei van werkgelegenheid hoeft te betekenen en dat banenloze groei ook nu weer mogelijk is."
Einde citaten uit het artikel van Hans Stegeman.

Info over rabobank econoom Hans Stegeman:

Het artikel van Hans Stegeman 'het sociale gat van de eurozone' onderschrijft dat wat velen al enige tijd bepleiten en dat is dat de financiën op orde brengen en zorgen voor banengroei hand in hand moeten gaan. In een oneliner 'niet alleen de schatkisten maar ook de banen moeten gered worden'.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

Helpen banenplannen kabinet 185.000 mensen aan werk?

Uit berichtgeving van 30 mei 2014 zou je de indruk kunnen krijgen dat de banenplannen van het kabinet (eerste aanvraagperiode) 185.000 mensen aan werk helpen. Is dat zo? Het antwoord is nee.

Banenplannen helpen 185.000 mensen Nu.nl
http://www.nu.nl/politiek/3789225/banenplannen-helpen-185000-mensen.html

Bij nadere lezing van het artikel kun je teksten vinden als "Daarmee worden 185.000 mensen geholpen, onder andere door bijscholing en begeleiding." en "Het meeste geld gaat naar begeleiding van ontslagen werknemers naar ander werk, extra leer-werkplekken voor jongeren of het in dienst nemen van mensen met weinig kansen op werk. Ook wordt veel geinvesteerd in scholing." M.a.w. nauwkeurige lezing van het artikel leert dat de rapportage van het kabinet niet stelt dat die 185.000 mensen aan werk worden geholpen maar dat ze alleen worden "geholpen".

In het theoretische geval dat het mogelijk wel lukt om die 185.000 "geholpen" mensen aan werk te helpen, dan is de kans klein dat dat "extra" banen zijn. Nog sterker de kans is groot dat er sprake is van verdringing op de arbeidsmarkt. De 185.000 mensen die "geholpen" zijn door het kabinet, hebben mogelijk een voorsprong gekregen op andere werkzoekenden op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld arbeidsgehandicapten), waardoor de genoemde 185.000 (iets) makkelijker werk vinden en anderen niet. Je zou de indruk kunnen krijgen dat de overheid geld uitgeeft waar de ene groep van "profiteert" en een andere groep wellicht "de dupe" van wordt. Ergo er is weer een nieuwe groep ontstaan die wel enige hulp (of banenplan) kan gebruiken.

De cijfers van het CBS eind 2013 begin 2014 over de totale werkzame beroepsbevolking zijn als volgt:
januari     2013:   7.339.000

oktober    2013:   7.272.000
november 2013:   7.269.000
december 2013:   7.228.000
januari     2014:   7.208.000
februari    2014:   7.197.000
maart       2014:   7.174.000
april         2014:   7.177.000


grafiek januari 2007 t/m maart 2014

Vanaf oktober 2013 tot aan april 2014 is het totale aantal banen van Nederlanders blijkbaar afgenomen met 95.000 volgens deze tabel. Hieruit kunnen we niet de conclusie trekken dat er door de banenplannen van het kabinet (eerste aanvraagperiode) 185.000 extra banen zijn ontstaan. Hooguit dat er wellicht wellicht wel een x-aantal banen zijn ontstaan maar dat er tegelijkertijd nog veel meer banen verloren zijn gegaan.

Op de vraag helpen de banenplannen van het kabinet 185.000 mensen aan werk, is het antwoord nee.

Zodra de volgende cijfers over de totale werkzame beroepsbevolking bekend zijn, zullen ze worden toegevoegd.
mei          2014:   7.198.000
juni          2014:   7.201.000
juli           2014:   7.213.000
aug          2014:   7.226.000
sept         2014:    7.230.000
okt          2014:    7.252.000
nov          2014:   7.252.000
dec          2014:    7.239.000

jan           2015:   ???
(Door een wijziging bij het CBS kan GeWoMaBa geen vergelijkbaar cijfer vinden voor jan 2015.)

Navolgend aan de hand van de nieuwe CBS cijfers een nieuwe lijst.
Info CBS persbericht 16 april 2015 (cijfers seizoensgecorrigeerd):
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2015/meer-mensen-aan-het-werk-vooral-jongeren.htm

         2012    2013    2014    2015

werkzame beroepsbevolking cijfers x1000 (seizoensgecorrigeerd) nieuwe methode CBS

jan    8323    8304    8205    8279
feb    8322    8294    8195    8278
mrt    8316    8293    8161    8276
apr    8317    8281    8171
mei   8329    8270    8192
jun    8327    8263    8190
jul     8317    8247    8206
aug    8347    8249    8222
sept   8352    8259    8227
okt    8349    8271    8261
nov    8332    8260    8266
dec    8325    8214    8258

Het kabinet Rutte 2 werd op 5 november 2012 beëdigd, half nov 2012 bestond de werkzame beroepsbevolking in NL (aldus het CBS) uit 8.332.000 mensen. Anno half maart 2015 was bestond de werkzame beroepsbevolking in NL uit 8.276.000 mensen. Nou niet bepaald een denderend succes qua banen dat kabinet Rutte 2 tot nu toe.

(Hierbij moet in het achterhoofd worden meegenomen dat Mark Rutte zowel in 2010 als in 2012 aan de kiezers banen banen banen beloofde [start Rutte 1 = 14 okt 2010]. Werkzame beroepsbevolking okt 2010 = 8.289.000 versus okt 2014 = 8.261.000 Werkloze beroepsbevolking okt 2010 = 429.000 versus okt 2014 = 632.000 )

Het advies van GeWoMaBa aan het kabinet is, leuk en aardig die banenplannen, die zullen wellicht iets opleveren (o.a. scholing en enige werkervaring) maar zijn volstrekt onvoldoende om de werkzoekenden aan werk te helpen. Het enige wat echt helpt is zorgen dat de banenmotor gestart wordt en dat die blijft draaien. Werkzoekenden begeleiden naar werk eventueel m.b.v. banenplannen in een arbeidsmarkt die groeit (meer banen), is vele malen effectiever, dan werkzoekenden naar werk begeleiden (eventueel m.b.v. banenplannen) in een arbeidsmarkt waarin het totale aantal banen afneemt.

Niet alleen GeWoMaBa is van mening dat banenplannen in tijden van stijgende werkloosheid weinig effectief zijn, maar ook o.a. ook het programma EZ van de Vara. http://ez.vara.nl/media/314140

Wellicht is het een als het kabinet bijvoorbeeld naar de volgende ideeën voor meer banen gaat kijken:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2013/11/geen-woorden-maar-banen.html

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

CBS persberichten o.a.:
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-024-pb.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-033-pb.htm