zondag 30 november 2014

Steun van Vermeend en van der Ploeg voor pleidooi verlaging werkgeverspremies voor meer banen

Tot vreugde van de initiatiefnemer van de actie en petitie Geen Woorden maar Banen, hebben de columnisten Willem Vermeend en Rick van der Ploeg zich uitgesproken voor verlaging werkgeverspremies voor meer banen.


de Telegraaf column 29 nov 2014:
Voor extra banen niet wachten op belastinghervorming en Europa
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/23387827/__Voor_extra_banen_niet_wachten_op_belastinghervorming_en_Europa__.html
Citaat: "Die belemmeringen zijn in hoofdzaak de hoge werkgeverslasten en de zware sociale verplichtingen waarvoor werkgevers opdraaien als ze een werknemer aannemen." Einde citaat.

Nadat eerder in 2014 het CNV en het FNV zich al voorzichtig uitgesproken hebben voor verlaging werkgeverspremies als het gaat om meer banen, heeft recent ook de Rabobank gepleit voor verlaging van de werkgeverspremies.

Rabobank Visie op 2015 (26 nov 2014):
https://economie.rabobank.com/publicaties/2014/november/visie-op-2015-europa-toekomstige-koploper-of-eeuwige-achterblijver/
Paragraaf 'Duidelijkheid en verwarring over belastinghervorming'
Citaat: "Een verlaging van de lasten op arbeid, zowel de werkgeverslasten als de loonbelasting van werknemers, kan het reeds ingezetten beleid om het arbeidspotentieel te vergroten versterken." Einde citaat.

In 2010 (en daarvoor) heeft de initiatiefnemer van de actie en petitie Geen Woorden maar Banen zich sterk gemaakt voor verlaging werkgeverspremies voor meer banen;
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2010/12/aangenomen-resolutie-bevordering.html

Wie weet gaat de politiek in 2015 nu eens eindelijke de werkgeverspremies verlagen als effectief middel om te zorgen voor meer banen. (Verlaging werkgeverspremies generiek en specifiek.) Dat het kabinet Rutte per 1/1/2013 en 1/1/ 2014 de werkgeverspremies heeft verhoogd (i.p.v. verlaagd), is zacht gezegd niet handig geweest. Voor nu nieuwe ronde nieuwe kans.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

P.S. Column Vermeend en van der Ploeg op twitter:
https://twitter.com/WillemVermeend/status/539090196592336897

Leidt arbeidsmigratie tot verdringing?

Op de vraag of de inzet van arbeidsmigranten leidt tot verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt, is het antwoord JA (situatie 2014) volgens een rapport van SEO Economisch Onderzoek bekend gemaakt op 21 nov 2014.


'Laag opgeleiden dupe van komst Oost-Europeanen' Nu.nl 21 nov 2014:
http://www.nu.nl/carriere/3934305/laagopgeleiden-dupe-van-komst-oost-europeanen.html
Citaten:
- "De komst van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa zorgt in een aantal bedrijfstakken voor verdringing van Nederlandse werknemers."
- "Volgens het rapport van SEO Economisch Onderzoek zorgt Europese regelgeving ervoor dat werkgevers kostenvoordeel kunnen halen door personeel via buitenlandse bedrijven in te huren."
- "Ze hoeven dan vaak geen sociale premies en pensioenpremies te betalen. Het grensoverschrijdende karakter van de Europese arbeidsmarkt maakt bovendien controles op schijnconstructies moeilijk."
Einde citaten.

'Laag opgeleiden dupe van komst Oost-Europeanen' Volkskrant 21 nov 2014:
http://www.volkskrant.nl/economie/laagopgeleiden-dupe-van-komst-oost-europeanen~a3795191/
Citaten:
- "Laagopgeleiden, jongeren en allochtonen vormen de grootste risicogroep voor verdringing."
- "Een aantal werk ook - vaak noodgedwongen - als zzp'er."
- "Het aantal buitenlandse werknemers in die sectoren groeide juist."
Einde citaten.

'Laag opgeleiden dupe van komst Oost-Europeanen' Elsevier 21 nov 2014:
http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2014/11/Laagopgeleiden-dupe-van-komst-Oost-Europeanen-1649355W/
Citaat: "Hij (minister Asscher) wil binnenkort een wetsvoorstel voor het aanpakken van schijnconstructies naar de Kamer sturen en de wet voor het minimumloon aanscherpen." Einde citaat.

Rapport: Grensoverschrijdend aanbod van personeel SEO Economisch Onderzoek:
http://www.seo.nl/pagina/article/grensoverschrijdend-aanbod-van-personeel/
Citaat: "Zowel het aantal arbeidsmigranten als het aantal flexibele arbeidsrelaties is de laatste jaren duidelijk toegenomen. De stroom arbeidsmigranten lijkt zowel een belangrijke oorzaak alsook het gevolg te zijn van de toegenomen flexibilisering van de arbeidsmarkt: de nieuwe grenzen van de Europese Unie hebben kostenverlaging (door inzet van arbeidsmigranten) makkelijker gemaakt, terwijl de economische crisis kostenverlaging volgens veel werkgevers onvermijdelijk gemaakt heeft. Door het vrije verkeer van diensten is ongelijke concurrentie ontstaan tussen Nederlandse en buitenlandse bedrijven, met nadelige gevolgen voor binnenlandse werknemers. Einde citaat.

Onderzoek arbeidsmigratie: verdringing door ongelijke concurrentie (Rijksoverheid):
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/11/21/onderzoek-arbeidsmigratie-verdringing-door-ongelijke-concurrentie.html
Citaten:
- "Op macroniveau leidt de komst van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa tot verdringing in de bouw, tuinbouw, voedingsindustrie en wegtransport. Dat komt door ongelijke concurrentie."
- "Minister Asscher vindt dat de uitkomsten van het SEO-onderzoek de noodzaak laten zien van een intensieve strijd tegen oneerlijke concurrentie en onwenselijke 'race to the bottom' op arbeidsvoorwaarden. Hij zal daarom binnenkort een wetsvoorstel Wet aanpak schijnconstructies naar de Tweede Kamer sturen en een aanscherping van de wet voor het minimumloon voorbereiden."
Einde citaten.

Publicaties van SEO Economisch Onderzoek:
http://www.seo.nl/publicaties/rapporten/

Wat GeWoMaBa verbaasd, is dat dit alles nu pas op papier is komen te staan. Dat (op allerlei) manieren arbeidsmigranten alles bij elkaar opgeteld goedkoper voor Nederlandse werkgevers zijn (bijvoorbeeld door onroerend goed aan de arbeidsmigranten te verhuren) dan Nederlanders, is al jaren bekend (in het bijzonder bij het bedrijfsleven). GeWoMaBa is bijzonder benieuwd wat de overheid nu gaat doen, en of die aanpak voldoende effectief is.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

woensdag 26 november 2014

Koen Caminada: 'Belastingvoordeel zzp'er buitenproportioneel'

Hoogleraar sociale en fiscale wetgeving Koen Caminada in Leiden heeft in een interview met het Financiële Dagblad 12 nov 2014 aangegeven, dat het belastingvoordeel dat zelfstandigen zonder personeel krijgen, in zijn ogen buitenproportioneel is en dat dat belastingvoordeel op de lange termijn de belastingmoraal van werknemers in loondienst aantast.


Belastingvoordeel zzp'er buitenporportioneel:
http://www.nu.nl/ondernemen/3926732/belastingvoordeel-zzper-buitenproportioneel.html

Belastingvoordeel zzp'er ondergraaft de solidariteit: (login scherm)
http://fd.nl/economie-politiek/902232/belastingvoordeel-zzp-er-ondergraaft-de-solidariteit

Citaten uit het artikel in het fd:

"Belastingvoordeel zzp'er ondergraaft de solidariteit

De fiscale voorkeursbehandeling die zelfstandigen zonder personeel krijgen, is buitenproportioneel en tast op lange termijn de belastingmoraal van werknemers in loondienst aan. Daarvoor waarschuwt Koen Caminada, hoogleraar sociale en fiscale wetgeving in Leiden. Hij becijfert dat de helft van de ruim 800.000 zelfstandigen in Nederland geen belasting betaalt, terwijl ze wel in aanmerking komen voor bijstand en een AOW-uitkering. Hij spreekt van een scheefgroei in de solidariteit die onhoudbaar is, zeker met het oog op de verwachte verdere groei van de zelfstandigenpopulatie. Caminada schaart de zelfstandigenaftrek (die samen met de startersaftrek bijna € 2 mrd kost) onder een rijtje gedrochten van fiscale regelingen, waaronder ook de hypotheekrenteaftrek: de maatschappelijke gevolgen zijn ingrijpend en onwenselijk, maar er is zo'n grote groep Nederlanders aan verslaafd dat de afschaffing electoraal onbespreekbaar is geworden.

De ministeries van Financiën en Sociale Zaken onderzoeken nu of de zelfstandigenaftrek kan worden afgeschaft, en u bent daar voorstander van. Waarom?

Er zijn wel argumenten voor te vinden dat je zzp'ers tot een bepaalde hoogte ondersteunt, maar hier is het doorgeslagen. Het is een vreselijke regeling, daar is heel fiscaal Nederland het wel over eens. Deze regels zijn te generiek en zuigen meer zelfstandigen aan dan maatschappelijk wenselijk is. Nederland is binnen Europa een uitschieter. Ongeveer 400.000 zzp'ers, de helft dus, verdient minder dan €21,000. Die betalen helemaal geen belasting. En zzp'ers met €80.000 winst hebben nu een belastingdruk van 27%, tegenover 40% voor werknemers. Het voordeel verdwijnt dus niet langzaam als ze echt goed gaan verdienen. Ze kunnen wel bijdragen aan AOW en AWBZ, maar doen dat niet. En als ze 67 zijn krijgen ze wel AOW. Het is vreemd om zo'n grote subgroep vrij te stellen. Dat zet de solidariteit onder druk, het is slecht voor de belastingmoraal. Zelfs mensen met uitkeringen en gepensioneerden dragen wél bij aan de AOW. We kunnen het ook andersom benaderen: er zijn veel zzp'ers die fiscaal gedreven zijn, maar structureel te weinig verdienen en niet gaan doorgroeien naar een echt bedrijf. Zeg maar een Turkse pizzabakker op de hoek die zijn hele gezin onderhoudt. Die behoudt zijn werk, maar leeft vaak onder het bestaansminimum. En ze zijn te trots om huursubsidie of ander toeslagen aan te vragen. Een heel legertje moet onder het minimumloon duiken en is onder de armoedegrens gezakt. Mijn conclusie is dus dat het heel slechte fiscale wetgeving is geweest. Het stelsel moet opgeruimd worden, want het evenwicht is zoek. Wie is de hoeder van de zzp'er?

Is dat niet paternalistisch?

De maatschappij beschermt mensen wel vaker tegen zichzelf. We ontmoedigen alcoholgebruik onder de 18. De echte zorg zit aan de onderkant. Ze zijn niet solidair en profiteurs als het bijvoorbeeld om de AOW gaat. Ze hebben geen aanvullend pensioen. Als ze over twintig jaar oud en hulpbehoevend zijn kunnen ze dus ook niet voor zichzelf zorgen. Dat zijn mensen die nu minder dan €20.000 per jaar verdienen. Dat is echte armoede.

U maakt zich niet populair met deze mening.

Dat weet ik. Het gaat om bijna één miljoen kiezers, dat hebben politieke partijen waaronder D66 ook ontdekt. Die hebben eerdere pogingen tot afbouwen van de fiscale voordelen steeds opgeblazen. Als het ooit toch gebeurt, dan gaat dat meestal via de geleidelijkheid; een regel wordt in bijvoorbeeld acht jaar uitgefaseerd. Of zoals bij de hypotheekrenteaftrek:  nieuwe regels gelden alleen voor nieuwe gevallen.

Het risico is dat een groot deel van de zzp'ers omvalt en met een uitkering overblijft.

Dat is echte een dilemma. Het is heel goed dat ze proberen hun eigen broek op te houden. Ze hebben nu geen recht op voorzieningen, maar dat is ethisch lastig. Zeker als ze ook kinderen hebben, die zonder ontbijt op school komen. Ik heb het antwoord daar niet op. Ik constateer alleen dat de zzp'er nu structureel onder het mininumloon duikt en vaak niet in de positie is om €1 meer te vragen, Dan is er wel een probleem. Misschien moeten we naar een minimumtarief voor zzp'ers."

Einde citaten uit het artikel uit het fd.

==============================================

Naar de mening van GeWoMaBa heeft hoogleraar Caminada een punt, en dient er nagedacht te worden over hoe willen we verder met het hele grote belastingvoordeel van zzp'ers wat werknemers niet hebben. Bij dat nadenken dient meegenomen te worden dat de arbeidsmarkt in de toekomst vermoedelijk behoorlijk flexibel is, dat betekent dat iemand die nu werknemer is moet kunnen switchen naar zzp'er en weer terug (en dit mogelijk zelfs meerdere malen). Opvallend in deze is dat het kabinet van PvdA en VVD pas na de provinciale staten verkiezingen van maart 2015 met een standpunt komen als het gaat om de bovengenoemde kwestie.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

Kim Putters SCP: Is het concept van de participatiesamenleving door het kabinet voldoende doordacht?

Op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vroeg de directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau zich af, of het concept van de participatiesamenleving wel voldoende is doordacht door het kabinet. Zijns inziens is lang niet aan alle randvoorwaarden voldaan om de participatiesamenleving in te voeren. 'Als het tegenzit, zullen de meest kwetsbare mensen tussen wal en schip vallen.'

Kim Putters over decentralisatie en participatie:
http://www.vn.nl/Archief/Samenleving/Artikel-Samenleving/Kim-Putters-over-decentralisatie-en-participatie.htm


GeWoMaBa is van mening, dat een belangrijke voorwaarde voor de participatiesamenleving is, dat er genoeg banen zijn. Het beeld wat GeWoMaBa anno 2014 heeft is dat het kabinet van PvdA en VVD om bezuinigings redenen kiest voor de participatiesamenleving en niet zozeer uit andere motieven. Anders geformuleerd, wil het concept van de participatiesamenleving kans van slagen hebben, dan is het mega belangrijk dat er banen bijkomen, het is zacht gezegd onduidelijk of het kabinet Rutte 2 wel voldoende in zet op banen banen banen.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

maandag 24 november 2014

Waaruit blijkt dat arbeid duur is in Nederland?

Uit o.a. de volgende zaken blijkt dat arbeid duur is in Nederland. #prikkelend

- Werkgevers vervangen vast personeel met pensioenopbouw door flexwerkers zonder pensioenopbouw, een voorbeeld daarvan is de ZZP'er ook wel bekend als de Zelfstandige Zonder Pensioen.
Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op:
https://www.ing.nl/media/ING%20-%20ZZP%20-%20Meerderheid%20zelfstandigen%20bouwt%20geen%20pensioen%20op_tcm162-32935.pdf
ZZP-pensioen is drama:
http://www.deondernemer.nl/deondernemer/624097/Zzp-pensioen-is-drama.html

- Werkgevers vervangen Nederlanders door goedkopere arbeidsmigranten, de mogelijkheden om voor elkaar te krijgen dat arbeidsmigranten (vb Polen, Roemenen en Bulgaren) goedkoper zijn dan Nederlanders zijn legio.
FNV ziet werkgevers massaal CAO ontduiken:
http://www.nu.nl/economie/3935213/fnv-ziet-werkgevers-massaal-caos-ontduiken.html
Laag opgeleiden dupe van komst Oost-Europeanen:
http://www.nu.nl/carriere/3934305/laagopgeleiden-dupe-van-komst-oost-europeanen.html

- Vervang functies door een andere functie waar een lager salaris tegenover staat of verlaag gewoon het salaris, voorbeelden daarvan zijn o.a. te vinden in de thuiszorg en bij de postbezorging.
Huishoudelijke hulpen Thuiszorg gaan minder verdienen:
http://www.rijnmond.nl/nieuws/16-12-2011/huishoudelijke-hulpen-thuiszorg-gaan-minder-verdienen
Salaris postbezorger bij TNT:
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/opleiding-en-beroep/62532-salaris-postbezorger-bij-tnt.html

- Pas nadat met enig kunst en vliegwerk de loonkosten van een witte werkster zijn verlaagd, kan een witte werkster "concurreren" met een zwart betaalde werkster.
Witte werkster wordt veel goedkoper:
http://www.elsevier.nl/Algemeen/nieuws/2009/8/Witte-werkster-wordt-veel-goedkoper-ELSEVIER244447W/

- Bepaalde banen in de zorg kunnen in 2015 alleen behouden blijven als die deels gefinancieerd worden via een dienstencheque.
Dienstencheques voor behoud van banen huishoudelijke hulp:
http://hervorminglangdurigezorg.nl/actueel/nieuws/dienstencheques-voor-behoud-van-banen-huishoudelijke-hulp

- Laat WSW-ers in het bedrijfsleven werken i.p.v. via de WSW-cao.
D'66 wil ook huidige WSW'ers kunnen bekijken:
http://www.nu.nl/politiek/2787198/d66-wil-huidige-wswers-kunnen-bekijken.html

- Werkgevers vervangen daar waar dat kan betaalde chauffeurs door vrijwilligers en mensen die dat doen met behoud van uitkering.
Vervanging buschauffeurs door vrijwilligers leidt tot werkverdringing:
https://sites.google.com/site/kennisbankov/vervanging-buschauffeurs-door-vrijwilligers-leidt-tot-werkverdringing

- In de zorg worden betaalde krachten deels vervangen door mantelzorgers, je verandert de regels zodat mensen minder makkelijk in aanmerking komen voor "overheidszorg" en "verplicht" familieleden om voor de zorgbehoevende te zorgen.

- Dat arbeid duur is in Nederland blijkt verder uit het feit dat de diverse overheden hun schatkisten met name proberen te redden door het aantal medewerkers bij diezelfde overheden fors te verminderen. Kijkend naar de rijksoverheid blijkt hieruit opnieuw dat het kabinet van PvdA en VVD gezien de daden, het redden van de schatkist belangrijker vindt dan het redden van de banen.

Artikel NRC 26 maart 2013:
Nederlandse arbeidskosten flink hoger dan Europees gemiddelde
http://www.nrc.nl/carriere/2013/03/26/nederlandse-arbeidskosten-flink-hoger-dan-europees-gemiddelde/

Citaat: "Van de loonkosten bestaat in Nederland 30 procent uit indirecte kosten, zoals sociale premies." Einde citaat.

Artikel Knack.be 02 dec 2013:
Belgische loonkosten zijn op een na hoogste in EU (Duitse studie)
http://trends.knack.be/economie/finance/belgische-loonkosten-zijn-op-een-na-hoogste-in-eu-duitse-studie/article-normal-255543.htmlTabel op basis van gegevens uit 2012


De tekst op deze weblogpagina is expres niet gepolijst geformuleerd om degenen die nog niet wakker zijn in deze wakker te schudden. De oplossingsrichting dient wat GeWoMaBa betreft gezocht te worden in het verlagen generiek en specifiek van de werkgeverspremies. Indien de banenmotor aanslaat en blijft draaien ontstaat er als alles goed gaat ruimte om daarna de inkomstenbelasting-tarieven te verlagen.

Anno nov 2014 is er in ieder geval één Tweede Kamerlid dat een pleidooi heeft gehouden voor verlaging van de werkgeverspremies om op die manier de drempel voor werkgevers te verlagen om mensen in dienst te nemen. Mogelijk dat er meer Tweede Kamerleden zijn die voorstander zijn van verlaging werkgeverspremies voor meer banen, graag ziet GeWoMaBa dat die zich in deze nadrukkelijker laten horen.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt