zaterdag 21 maart 2015

Heeft kabinet Rutte 2 antwoorden op de grote vragen van deze tijd?

In De Volkskrant stelt Bram van Ojik hardop de vraag of het kabinet Rutte 2 antwoorden heeft op de grote vragen van deze tijd. Dit weblog artikel gaat specifiek in op een aantal grote vragen op de arbeidsmarkt.

Rutte moet kiezen: voor mij of voor Buma (De Volkskrant 21 maart 2015):
http://www.volkskrant.nl/politiek/rutte-moet-kiezen-voor-mij-of-voor-buma~a3919296/


Hoe zorgen we voor meer banen? 

Antwoord Rutte 2: Gokken op economische groei.
Toelichting: Allerhoogste prioriteit Rutte 2 is niet banen redden maar schatkist redden, zie de daden.
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/09/kabinet-toont-te-weinig-ambitie-als-het.html

Hoe zorgen we voor banen voor mensen met een arbeidshandicap?

Antwoord Rutte 2: Een forse bezuiniging doorvoeren via de Participatiewet, de Quotumwet invoeren en de regelingen "stroomlijnen". Echter zolang de werkgelegenheid maar mondjesmaat aantrekt en er sprake is van een toename van de flexibilisering, verloopt het aan het werk helpen van mensen met een arbeidshandicap moeizaam. Anders geformuleerd, Rutte 2 bezuinigd voortvarend, maar zorgt niet voortvarend voor banen voor arbeidsgehandicapten.
Toelichting: Om arbeidsgehandicapten aan werk te helpen is een forse groei van het aantal banen nodig, die forse banen groei is er (nog) niet. Verder is het zo dat de toegenomen flexibilisering de reintegratie van mensen met een arbeidshandicp belemmerd.
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2015/02/waar-blijven-de-banen-voor.html

Hoe verlagen we de lasten op arbeid? 

Antwoord Rutte 2: Verhoging werkgeverspremies en wachten op financiële meevallers.
Toelichting: Rutte 2 heeft de werkgeverspremies in 2013 en 2014 verhoogd (= lasten verhoging), en als het gaat om de eventuele "grote" belastingherziening die kan aldus het kabinet alleen als er genoeg miljarden meevallers zijn. Opvallend is verder dat ze de verlaging van de lasten op arbeid, telkens in de tijd vooruit schuiven, dit vermoedelijk omdat ze het onderling niet eens kunnen worden.
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/pvda-en-vvd-praten-over-lagere-lasten.html

Hoe om te gaan met de toegenomen flexibilisering?

Antwoord Rutte 2: Door invoering wet werk en zekerheid wordt ontslag vaste medewerkers goedkoper en worden uitzendkrachten iets duurder. Volgens veel specialisten wordt ontslag door deze wet onduidelijker en ingewikkelder.
Website met enkele tools:
http://www.lexence.com/nl/Specialisaties/Ondernemingsrecht/Arbeidsrecht/Paginas/Wet-Werk-en-Zekerheid-%28WWZ%29.aspx
Wat is goedkoper, nu mensen ontslaan of pas na 1 juli?
http://nos.nl/artikel/2026035-wat-is-goedkoper-nu-mensen-ontslaan-of-pas-na-1-juli.html
Tien vragen over het nieuwe ontslagrecht
http://nos.nl/artikel/2026036-tien-vragen-over-het-nieuwe-ontslagrecht.html

Hoe om te gaan met het feit dat Polen etc vaak goedkoper zijn dan Nederlanders?

Antwoord Rutte 2: Invoering Wet Aanpak Schijnconstructies. Goede zet, onduidelijk hoe het uit gaat pakken. De vraag is of de Inspectie SZW (arbeidsinspectie) voldoende capaciteit heeft om te handhaven.
Toelichting: Het vermoeden is dat de Wet Aanpak Schijnconstructies een goede zet is, al is het altijd de vraag hoe deze wet in de praktijk gaat uitpakken en of daarmee alle sluiproutes, trucs en constructies worden aangepakt.
http://www.flexmarkt.nl/Branche-Informatie/Algemeen/2014/8/CNV-Asscher-moet-schijnconstructies-harder-aanpakken-1583522W/
Citaat: "Ik mis in de wet een substantiële uitbreiding van de capaciteit bij de Inspectie SZW. Als de inspectie de mankracht niet heeft om regels te handhaven, heb je niets aan regels, zegt Limmen." Einde citaat.

Wie redt de banen van het kabinet Rutte 2?

Antwoord Rutte 2: Iedereen die niet mee wil helpen om de banen van Rutte 2 te redden betitelen als niet-constructief of op verantwoordelijkheidsvakantie of als verloren stemmen.
Toelichting: Een brutale manier van framing, die afleidt van de vraag of Rutte 2 genoeg doet om te zorgen voor banen voor werkzoekende Henk en Ingrid.

Of het kabinet Rutte 2 antwoorden heeft op de grote vragen van deze tijd, daar mag een ieder het zijne van denken, GeWoMaBa is er op het gebied van de arbeidsmarkt op dit moment niet van overtuigd of het kabinet Rutte 2 de goede antwoorden heeft, nog sterker het antwoord neigt naar nee.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
https://nl-nl.facebook.com/GeenWoordenmaarBanennodig
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

donderdag 12 maart 2015

Werkloosheid Duitsland en Engeland gedaald, werkloosheid Nederland gestegen.

Het blijkt dat de werkloosheid in Duitsland en Engeland de laatste jaren gedaald is, dit terwijl de werkloosheid in Nederland gestegen is. Wat is er aan de hand?


Werkloosheid in Duitsland en Engeland gedaald, in Nederland gestegen.

Werkloosheid      2012     2013       2014     2015
Nederland            5,1%     6,5%      6,8%     6,6%
Duitsland             5,5%     5,3%      5,1%     5,1%
Engeland              8,0%    7,6%      6,2%     5,6%

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen

Ad 1) Ideeën voor meer banen:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2013/11/geen-woorden-maar-banen.html

Ad 2) Startpagina Geen Woorden maar Banen:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html

Ad 3) Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2010/12/aangenomen-resolutie-bevordering.html

Ad 4) PvdA en VVD praten over lagere lasten arbeid, maar ondertussen verhogen ze lasten arbeid:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/pvda-en-vvd-praten-over-lagere-lasten.html

Ad 5) Kabinet toont te weinig ambitie als het gaat om banen:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/09/kabinet-toont-te-weinig-ambitie-als-het.html

woensdag 25 februari 2015

Waar blijven de banen voor arbeidsgehandicapten?

Per 1 januari 2015 is de participatiewet ingevoerd, deze wet heeft tot doel het samenvoegen van een aantal wetten en het realiseren van een bezuinigingsdoel van (op termijn) €1,3 miljard per jaar. Die bezuinigingsdoelstelling wordt op dit moment voortvarend ingevoerd. De vraag is waar blijven de banen voor arbeidsgehandicapten? Het gevaar dreigt dat de bezuinigingsdoelstelling wel gehaald wordt (moet worden), maar dat er onvoldoende banen voor arbeidsgehandicapten komen.

Cedris stand van zaken invoering participatiewet:
http://www.cedris.nl/web/dossiers/Pages/Participatiewet_65.aspx?source=%2Fweb%2Fdossiers%2Fpages%2Fdefault.aspx
Citaat: "De februari-afspraken wijzigigen niets aan het feit dat op het Participatiebudget op termijn 1,3 miljard wordt bezuinigd." Einde citaat.

Het beeld wat GeWoMaBa op dit moment bij de invoering van de participatiewet heeft, is dat de bezuinigingdoelstelling voortvarend wordt ingevoerd, maar dat als het gaat om de realisering van banen voor arbeidsgehandicapten dat er niet zo voortvarend gehandeld wordt.

De inschatting van GeWoMaBa is dat arbeidsgehandicapten in de markt drukken alleen kan als het aantal banen fors groeit, juist aan een forse groei van het aantal banen ontbreekt het op dit moment.

Naast een anno feb 2015 te kleine banengroei, zijn er nog meer obstakels die het niet makkelijk maken om de arbeidsgehandicapten aan werk te helpen (iets wat wij allemaal graag willen), te weten de risico's voor werkgevers bij ziekte, het feit dat arbeidsmigranten vaak nog goedkoper zijn all-in en een toename van de flexiblisering op de arbeidsmarkt.


Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

P.S.1 De tijd zal leren waar qua daden de prioriteit van de overheid ligt, het halen van de bezuinigingsdoelstelling of het aan het werk helpen van arbeidsgehandicapten?

P.S.2 Je zult maar een wethouder zijn die wel wil maar niet kan, omdat of de banen er niet zijn, of er te weinig budget is (uitvoering bezuinigingsdoelstelling conform opdracht wetgever), of de regels in de weg zitten, of de afdeling sociale zaken de cliënten en de arbeidsmarkt niet goed kent, of .......... .

P.S.3 Dat het (nog) niet lukt om (veel) arbeidsgehandicapten aan werk te helpen is niet omdat er een gebrek aan goede wil is (die is er veelal wel), waar wel een gebrek aan is is aan banen in het algemeen en een rijksoverheid die begin 2015 in daden het redden van de schatkist belangrijker vindt dan het aan het werk helpen van werkzoekende Nederlanders.

zondag 11 januari 2015

Economen zijn verdeeld over houdbaarheid Euro

Volgens artikelen in o.a. De Telegraaf en op Nu.nl zijn de economen om moverende redenen verdeeld over de houdbaarheid van de Euro. Nu zult u zich afvragen wat heeft dat nu met banen banen banen te maken, nou het volgende. Naar inschatting van GeWoMaBa is er het risico aanwezig dat als de werkloosheid onverhoopt langdurig hoog blijft in een x aantal Euro landen, dat dan de Euro alsnog kan omvallen. Een periode van langdurig hoge werkloosheid kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de kiezers het na verloop van tijd zat zijn en voor een ander koers gaan kiezen (wat die koers dan ook zijn mag). M.a.w. al diegenen die het belangrijk vinden dat de Euro gered wordt, hebben er belang bij dat er ook maatregelen genomen worden zodat er banen bijkomen.


Twijfels over houdbaarheid euro:
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/23539769/__Twijfels_aan_houdbaarheid_euro__.html

Economen zijn verdeeld over houdbaarheid euro:
http://www.nu.nl/economie/3970073/economen-verdeeld-houdbaarheid-euro.html

Anno jan 2015 zijn er heel voorzichtig geluiden dat van Griekenland wellicht wellicht een deel van de schulden kwijt gescholden gaan worden, in jargon een haircut. Ook in dat eventuele scenario is het belangrijk dat de banengroei in bijvoorbeeld Griekenland opgang komt. Immers als 2 jaar na zo'n haircut de werkloosheid onvoldoende gedaald is in Griekenland (stel dat), dan zal de roep om nog een "haircut" opnieuw gaan klinken. Voor de landen die naast Griekenland ook last hebben van een hoge werkloosheid, die zullen nauwlettend de situatie in Griekenland volgen. Immers als de banenmotor in Griekenland opgang komt na het kwijtschelden van een deel van de Griekse schulden (stel dat), dan zal de roep in die landen ook toenemen om te komen tot een vermindering van de schulden.

Al de politici die hebben geroepen "Geen cent meer naar de Grieken", die zullen de komende tijd heel wat schietgebedjes doen en hopen dat de banengroei in Griekenland en andere Euroland opgang komt, want mocht dat niet zo zijn dan is de kans groot dat o.a. van Griekenland een deel van de schulden kwijtgescholden gaan worden.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
11 jan 2015
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt