zondag 21 december 2014

Documentaire Inequality For All

Iemand wees GeWoMaBa op de documentaire Inequality For All, deze documentaire gaat over inkomensongelijkheid in de Verenigde Staten (USA) en hoe die de laatste decennia groter is geworden, wat daar de gevolgen van zijn voor de Amerikaanse economie en Democratie, en wat daar de oorzaken van zijn. De vraag wordt ook opgeworpen, wat voor effect heeft de toegenomen inkomens ongelijkheid op de gezondheid van de Amerikaanse economie.

De documentaire wordt gepresenteerd door de Amerikaanse econoom, auteur en professor Robert Reich (was Secretary of Labor onder president Clinton in de periode 1993 - 1997).

Inequality For All (wikipedia):
http://en.wikipedia.org/wiki/Inequality_for_All

Robert Reich (wikipedia):
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Reich

Inequality For All Documentary (video):
https://www.youtube.com/watch?v=0NdDupITDv8


Naar de mening van GeWoMaBa is een te grote inkomensongelijkheid niet goed, dit laat ook de geschiedenis zien. In 1928 het jaar voor het begin van de grote depressie was de inkomens-ongelijkheid in de USA historisch gezien heel groot. In het jaar 2007 het jaar voor het begin van de huidige financiële crisis was de inkomensongelijkheid in de USA historisch gezien heel groot. Hoe hier mee om te gaan is een vraagstuk op zich. GeWoMaBa heeft als doel het vergroten van de werkgelegenheid, en niet specifiek als doel het verkleinen van de inkomensongelijkheid. Mocht eventueel blijken dat voor het vergroten van de werkgelegenheid o.a. een verkleining van de inkomens ongelijkheid nodig is (stel dat), dan zal dat onderdeel van de oplossing dienen te zijn. Naar de mening van GeWoMaBa is lagere lasten op arbeid (o.a. verlaging werkgeverspremies), o.a. realiseerbaar als de lasten op arbeid (heffingsgrondslag arbeid) verschoven worden naar andere heffingsgrondslagen.


Waar komen de belastingopbrengsten in Nederland vandaan? (grafiek)

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
21 dec 2014
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

zondag 7 december 2014

Werk Werk Werk in Europa: Starten die banenmotor en wel nu !

Als we de werkloosheid in Europa willen bestrijden, en dan in het bijzonder de jeugdwerk-loosheid dan moet de banenmotor gestart worden en wel rap. De vraag is nu hoe starten we de banenmotor in Europa?


Grafische weergave jeugdwerkloosheid in Europa juli / aug 2013
Youth unemployment in the European Union (July/August 2013)

Naar de mening van GeWoMaBa hebben de Europese banenplannen en magische investerings-plannen (zie plan Juncker) alleen zin als de banenmotor in Europa gestart wordt. Dit heeft er mee te maken dat zolang als de Europese burgers de indruk hebben dat het niet snor zit met de werkgelegenheidsontwikkeling en de indruk hebben dat (in daden) de overheden de schatkisten redden belangrijker vinden dan de banen redden, dat zij dan de hand op de knip blijven houden.

Wat is er dan zoal nodig om de banenmotor z.s.m. te starten in Europa? (Uiterlijk in 2015):

+ De economie dient gestimuleerd te worden (vraagstuk op zich)
+ Verlaging lasten op arbeid (o.a. lagere werkgeverspremies)
+ Lastenverschuiving
+ Evalueren ETS
+ Vergroening belastingstelsel
+ Inzetten op Groene Banen
+ Aanpakken vormen van uitbuiting en sociale dumping
   (Waarom zijn arbeidsmigranten goedkoper dan lokale werknemers?)
+ Aanpakken belastingontwijking
+ Doorgeschoten flexibiliteit aanpakken
+ Hervormen (de vraag is welke hervormingen wel en welke hervormingen niet)
+ Minimumeisen Sociaal Beleid
+ EU omvormen naar een Sociaal-Ecologische Markteconomie
+ Lering trekken uit Witboek van Delors
+ Antwoord formuleren op vraag hoe willen we de sociale zekerheid overeind houden?
+ Daar waar mogelijk en wenselijk arbeidstijdverkorting
+ Eventueel dubbele doelstelling ECB
+ Niet alleen investeren in verhogen IQ maar ook investeren in verhogen EQ

+ Erkennen dat Europa de laatste jaren (in daden) de Euro, de Banken en de Schatkisten wel heeft gered, maar de banen (nog) niet.

Deze lijst is niet uitputtend.

Anders geformuleerd, leuk en aardig die Europese banenplannen en creatieve investeringsplannen (zie investeringsplan / toverplan Juncker), als de banenmotor niet gestart wordt dan hebben al die creatieve en goed bedoelde plannen weinig zin. Wat wel zin heeft is de banenmotor starten in Europa en dan tegelijkertijd (al) die plannen inzetten.


Sommigen zijn van mening dat de komende jaren de laatste kans zijn voor Europa.

Mocht Europa niet of te weinig over gaan tot actie als het gaat om het starten van de banenmotor (dat was de afgelopen jaren het geval), dan moet Nederland gewoon het advies van Willem Vermeend en Rick van der Ploeg opvolgen, en niet wachten op de veel bepraatte belastinghervorming en Europa maar gewoon in 2015 de werkgeverspremies (werkgeverslasten) verlagen voor meer banen.

http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/23387827/__Voor_extra_banen_niet_wachten_op_belastinghervorming_en_Europa__.html

http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/11/steun-van-vermeend-en-van-der-ploeg.html

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
7 dec 2014
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

Investeringsplan Juncker (26 nov 2014)
Hoe Europa van veel geld heel veel geld maakt
http://nos.nl/artikel/2005780-hoe-europa-van-veel-geld-heel-veel-geld-maakt.html

Werkt het investeringsplan van Juncker? (26 nov 2014)
http://nos.nl/artikel/2005825-werkt-het-investeringsplan-van-juncker.html

P.S. De media in NL dachten dat de Europese verkiezingen mei 2014 gingen over voor of tegen Europa, na de EP verkiezingen bleek dat de Europese verkiezingen gingen over Banen, Arbeidsmigratie, Bezuinigingen etcetera. Indien onverhoopt de banenmotor niet gestart wordt in Europa, dan komt er een moment dat de kiezers ergens in Europa het zat zijn (dat moment nadert). Laten we geschiedenis schrijven door de banenmotor in Europa te starten en wel nu !

zondag 30 november 2014

Steun van Vermeend en van der Ploeg voor pleidooi verlaging werkgeverspremies voor meer banen

Tot vreugde van de initiatiefnemer van de actie en petitie Geen Woorden maar Banen, hebben de columnisten Willem Vermeend en Rick van der Ploeg zich uitgesproken voor verlaging werkgeverspremies voor meer banen.


de Telegraaf column 29 nov 2014:
Voor extra banen niet wachten op belastinghervorming en Europa
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/23387827/__Voor_extra_banen_niet_wachten_op_belastinghervorming_en_Europa__.html
Citaat: "Die belemmeringen zijn in hoofdzaak de hoge werkgeverslasten en de zware sociale verplichtingen waarvoor werkgevers opdraaien als ze een werknemer aannemen." Einde citaat.

Nadat eerder in 2014 het CNV en het FNV zich al voorzichtig uitgesproken hebben voor verlaging werkgeverspremies als het gaat om meer banen, heeft recent ook de Rabobank gepleit voor verlaging van de werkgeverspremies.

Rabobank Visie op 2015 (26 nov 2014):
https://economie.rabobank.com/publicaties/2014/november/visie-op-2015-europa-toekomstige-koploper-of-eeuwige-achterblijver/
Paragraaf 'Duidelijkheid en verwarring over belastinghervorming'
Citaat: "Een verlaging van de lasten op arbeid, zowel de werkgeverslasten als de loonbelasting van werknemers, kan het reeds ingezetten beleid om het arbeidspotentieel te vergroten versterken." Einde citaat.

In 2010 (en daarvoor) heeft de initiatiefnemer van de actie en petitie Geen Woorden maar Banen zich sterk gemaakt voor verlaging werkgeverspremies voor meer banen;
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2010/12/aangenomen-resolutie-bevordering.html

Wie weet gaat de politiek in 2015 nu eens eindelijke de werkgeverspremies verlagen als effectief middel om te zorgen voor meer banen. (Verlaging werkgeverspremies generiek en specifiek.) Dat het kabinet Rutte per 1/1/2013 en 1/1/ 2014 de werkgeverspremies heeft verhoogd (i.p.v. verlaagd), is zacht gezegd niet handig geweest. Voor nu nieuwe ronde nieuwe kans.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

P.S. Column Vermeend en van der Ploeg op twitter:
https://twitter.com/WillemVermeend/status/539090196592336897

Leidt arbeidsmigratie tot verdringing?

Op de vraag of de inzet van arbeidsmigranten leidt tot verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt, is het antwoord JA (situatie 2014) volgens een rapport van SEO Economisch Onderzoek bekend gemaakt op 21 nov 2014.


'Laag opgeleiden dupe van komst Oost-Europeanen' Nu.nl 21 nov 2014:
http://www.nu.nl/carriere/3934305/laagopgeleiden-dupe-van-komst-oost-europeanen.html
Citaten:
- "De komst van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa zorgt in een aantal bedrijfstakken voor verdringing van Nederlandse werknemers."
- "Volgens het rapport van SEO Economisch Onderzoek zorgt Europese regelgeving ervoor dat werkgevers kostenvoordeel kunnen halen door personeel via buitenlandse bedrijven in te huren."
- "Ze hoeven dan vaak geen sociale premies en pensioenpremies te betalen. Het grensoverschrijdende karakter van de Europese arbeidsmarkt maakt bovendien controles op schijnconstructies moeilijk."
Einde citaten.

'Laag opgeleiden dupe van komst Oost-Europeanen' Volkskrant 21 nov 2014:
http://www.volkskrant.nl/economie/laagopgeleiden-dupe-van-komst-oost-europeanen~a3795191/
Citaten:
- "Laagopgeleiden, jongeren en allochtonen vormen de grootste risicogroep voor verdringing."
- "Een aantal werk ook - vaak noodgedwongen - als zzp'er."
- "Het aantal buitenlandse werknemers in die sectoren groeide juist."
Einde citaten.

'Laag opgeleiden dupe van komst Oost-Europeanen' Elsevier 21 nov 2014:
http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2014/11/Laagopgeleiden-dupe-van-komst-Oost-Europeanen-1649355W/
Citaat: "Hij (minister Asscher) wil binnenkort een wetsvoorstel voor het aanpakken van schijnconstructies naar de Kamer sturen en de wet voor het minimumloon aanscherpen." Einde citaat.

Rapport: Grensoverschrijdend aanbod van personeel SEO Economisch Onderzoek:
http://www.seo.nl/pagina/article/grensoverschrijdend-aanbod-van-personeel/
Citaat: "Zowel het aantal arbeidsmigranten als het aantal flexibele arbeidsrelaties is de laatste jaren duidelijk toegenomen. De stroom arbeidsmigranten lijkt zowel een belangrijke oorzaak alsook het gevolg te zijn van de toegenomen flexibilisering van de arbeidsmarkt: de nieuwe grenzen van de Europese Unie hebben kostenverlaging (door inzet van arbeidsmigranten) makkelijker gemaakt, terwijl de economische crisis kostenverlaging volgens veel werkgevers onvermijdelijk gemaakt heeft. Door het vrije verkeer van diensten is ongelijke concurrentie ontstaan tussen Nederlandse en buitenlandse bedrijven, met nadelige gevolgen voor binnenlandse werknemers. Einde citaat.

Onderzoek arbeidsmigratie: verdringing door ongelijke concurrentie (Rijksoverheid):
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/11/21/onderzoek-arbeidsmigratie-verdringing-door-ongelijke-concurrentie.html
Citaten:
- "Op macroniveau leidt de komst van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa tot verdringing in de bouw, tuinbouw, voedingsindustrie en wegtransport. Dat komt door ongelijke concurrentie."
- "Minister Asscher vindt dat de uitkomsten van het SEO-onderzoek de noodzaak laten zien van een intensieve strijd tegen oneerlijke concurrentie en onwenselijke 'race to the bottom' op arbeidsvoorwaarden. Hij zal daarom binnenkort een wetsvoorstel Wet aanpak schijnconstructies naar de Tweede Kamer sturen en een aanscherping van de wet voor het minimumloon voorbereiden."
Einde citaten.

Publicaties van SEO Economisch Onderzoek:
http://www.seo.nl/publicaties/rapporten/

Wat GeWoMaBa verbaasd, is dat dit alles nu pas op papier is komen te staan. Dat (op allerlei) manieren arbeidsmigranten alles bij elkaar opgeteld goedkoper voor Nederlandse werkgevers zijn (bijvoorbeeld door onroerend goed aan de arbeidsmigranten te verhuren) dan Nederlanders, is al jaren bekend (in het bijzonder bij het bedrijfsleven). GeWoMaBa is bijzonder benieuwd wat de overheid nu gaat doen, en of die aanpak voldoende effectief is.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

woensdag 26 november 2014

Koen Caminada: 'Belastingvoordeel zzp'er buitenproportioneel'

Hoogleraar sociale en fiscale wetgeving Koen Caminada in Leiden heeft in een interview met het Financiële Dagblad 12 nov 2014 aangegeven, dat het belastingvoordeel dat zelfstandigen zonder personeel krijgen, in zijn ogen buitenproportioneel is en dat dat belastingvoordeel op de lange termijn de belastingmoraal van werknemers in loondienst aantast.


Belastingvoordeel zzp'er buitenporportioneel:
http://www.nu.nl/ondernemen/3926732/belastingvoordeel-zzper-buitenproportioneel.html

Belastingvoordeel zzp'er ondergraaft de solidariteit: (login scherm)
http://fd.nl/economie-politiek/902232/belastingvoordeel-zzp-er-ondergraaft-de-solidariteit

Citaten uit het artikel in het fd:

"Belastingvoordeel zzp'er ondergraaft de solidariteit

De fiscale voorkeursbehandeling die zelfstandigen zonder personeel krijgen, is buitenproportioneel en tast op lange termijn de belastingmoraal van werknemers in loondienst aan. Daarvoor waarschuwt Koen Caminada, hoogleraar sociale en fiscale wetgeving in Leiden. Hij becijfert dat de helft van de ruim 800.000 zelfstandigen in Nederland geen belasting betaalt, terwijl ze wel in aanmerking komen voor bijstand en een AOW-uitkering. Hij spreekt van een scheefgroei in de solidariteit die onhoudbaar is, zeker met het oog op de verwachte verdere groei van de zelfstandigenpopulatie. Caminada schaart de zelfstandigenaftrek (die samen met de startersaftrek bijna € 2 mrd kost) onder een rijtje gedrochten van fiscale regelingen, waaronder ook de hypotheekrenteaftrek: de maatschappelijke gevolgen zijn ingrijpend en onwenselijk, maar er is zo'n grote groep Nederlanders aan verslaafd dat de afschaffing electoraal onbespreekbaar is geworden.

De ministeries van Financiën en Sociale Zaken onderzoeken nu of de zelfstandigenaftrek kan worden afgeschaft, en u bent daar voorstander van. Waarom?

Er zijn wel argumenten voor te vinden dat je zzp'ers tot een bepaalde hoogte ondersteunt, maar hier is het doorgeslagen. Het is een vreselijke regeling, daar is heel fiscaal Nederland het wel over eens. Deze regels zijn te generiek en zuigen meer zelfstandigen aan dan maatschappelijk wenselijk is. Nederland is binnen Europa een uitschieter. Ongeveer 400.000 zzp'ers, de helft dus, verdient minder dan €21,000. Die betalen helemaal geen belasting. En zzp'ers met €80.000 winst hebben nu een belastingdruk van 27%, tegenover 40% voor werknemers. Het voordeel verdwijnt dus niet langzaam als ze echt goed gaan verdienen. Ze kunnen wel bijdragen aan AOW en AWBZ, maar doen dat niet. En als ze 67 zijn krijgen ze wel AOW. Het is vreemd om zo'n grote subgroep vrij te stellen. Dat zet de solidariteit onder druk, het is slecht voor de belastingmoraal. Zelfs mensen met uitkeringen en gepensioneerden dragen wél bij aan de AOW. We kunnen het ook andersom benaderen: er zijn veel zzp'ers die fiscaal gedreven zijn, maar structureel te weinig verdienen en niet gaan doorgroeien naar een echt bedrijf. Zeg maar een Turkse pizzabakker op de hoek die zijn hele gezin onderhoudt. Die behoudt zijn werk, maar leeft vaak onder het bestaansminimum. En ze zijn te trots om huursubsidie of ander toeslagen aan te vragen. Een heel legertje moet onder het minimumloon duiken en is onder de armoedegrens gezakt. Mijn conclusie is dus dat het heel slechte fiscale wetgeving is geweest. Het stelsel moet opgeruimd worden, want het evenwicht is zoek. Wie is de hoeder van de zzp'er?

Is dat niet paternalistisch?

De maatschappij beschermt mensen wel vaker tegen zichzelf. We ontmoedigen alcoholgebruik onder de 18. De echte zorg zit aan de onderkant. Ze zijn niet solidair en profiteurs als het bijvoorbeeld om de AOW gaat. Ze hebben geen aanvullend pensioen. Als ze over twintig jaar oud en hulpbehoevend zijn kunnen ze dus ook niet voor zichzelf zorgen. Dat zijn mensen die nu minder dan €20.000 per jaar verdienen. Dat is echte armoede.

U maakt zich niet populair met deze mening.

Dat weet ik. Het gaat om bijna één miljoen kiezers, dat hebben politieke partijen waaronder D66 ook ontdekt. Die hebben eerdere pogingen tot afbouwen van de fiscale voordelen steeds opgeblazen. Als het ooit toch gebeurt, dan gaat dat meestal via de geleidelijkheid; een regel wordt in bijvoorbeeld acht jaar uitgefaseerd. Of zoals bij de hypotheekrenteaftrek:  nieuwe regels gelden alleen voor nieuwe gevallen.

Het risico is dat een groot deel van de zzp'ers omvalt en met een uitkering overblijft.

Dat is echte een dilemma. Het is heel goed dat ze proberen hun eigen broek op te houden. Ze hebben nu geen recht op voorzieningen, maar dat is ethisch lastig. Zeker als ze ook kinderen hebben, die zonder ontbijt op school komen. Ik heb het antwoord daar niet op. Ik constateer alleen dat de zzp'er nu structureel onder het mininumloon duikt en vaak niet in de positie is om €1 meer te vragen, Dan is er wel een probleem. Misschien moeten we naar een minimumtarief voor zzp'ers."

Einde citaten uit het artikel uit het fd.

==============================================

Naar de mening van GeWoMaBa heeft hoogleraar Caminada een punt, en dient er nagedacht te worden over hoe willen we verder met het hele grote belastingvoordeel van zzp'ers wat werknemers niet hebben. Bij dat nadenken dient meegenomen te worden dat de arbeidsmarkt in de toekomst vermoedelijk behoorlijk flexibel is, dat betekent dat iemand die nu werknemer is moet kunnen switchen naar zzp'er en weer terug (en dit mogelijk zelfs meerdere malen). Opvallend in deze is dat het kabinet van PvdA en VVD pas na de provinciale staten verkiezingen van maart 2015 met een standpunt komen als het gaat om de bovengenoemde kwestie.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

Kim Putters SCP: Is het concept van de participatiesamenleving door het kabinet voldoende doordacht?

Op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vroeg de directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau zich af, of het concept van de participatiesamenleving wel voldoende is doordacht door het kabinet. Zijns inziens is lang niet aan alle randvoorwaarden voldaan om de participatiesamenleving in te voeren. 'Als het tegenzit, zullen de meest kwetsbare mensen tussen wal en schip vallen.'

Kim Putters over decentralisatie en participatie:
http://www.vn.nl/Archief/Samenleving/Artikel-Samenleving/Kim-Putters-over-decentralisatie-en-participatie.htm


GeWoMaBa is van mening, dat een belangrijke voorwaarde voor de participatiesamenleving is, dat er genoeg banen zijn. Het beeld wat GeWoMaBa anno 2014 heeft is dat het kabinet van PvdA en VVD om bezuinigings redenen kiest voor de participatiesamenleving en niet zozeer uit andere motieven. Anders geformuleerd, wil het concept van de participatiesamenleving kans van slagen hebben, dan is het mega belangrijk dat er banen bijkomen, het is zacht gezegd onduidelijk of het kabinet Rutte 2 wel voldoende in zet op banen banen banen.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

maandag 24 november 2014

Waaruit blijkt dat arbeid duur is in Nederland?

Uit o.a. de volgende zaken blijkt dat arbeid duur is in Nederland. #prikkelend

- Werkgevers vervangen vast personeel met pensioenopbouw door flexwerkers zonder pensioenopbouw, een voorbeeld daarvan is de ZZP'er ook wel bekend als de Zelfstandige Zonder Pensioen.
Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op:
https://www.ing.nl/media/ING%20-%20ZZP%20-%20Meerderheid%20zelfstandigen%20bouwt%20geen%20pensioen%20op_tcm162-32935.pdf
ZZP-pensioen is drama:
http://www.deondernemer.nl/deondernemer/624097/Zzp-pensioen-is-drama.html

- Werkgevers vervangen Nederlanders door goedkopere arbeidsmigranten, de mogelijkheden om voor elkaar te krijgen dat arbeidsmigranten (vb Polen, Roemenen en Bulgaren) goedkoper zijn dan Nederlanders zijn legio.
FNV ziet werkgevers massaal CAO ontduiken:
http://www.nu.nl/economie/3935213/fnv-ziet-werkgevers-massaal-caos-ontduiken.html
Laag opgeleiden dupe van komst Oost-Europeanen:
http://www.nu.nl/carriere/3934305/laagopgeleiden-dupe-van-komst-oost-europeanen.html

- Vervang functies door een andere functie waar een lager salaris tegenover staat of verlaag gewoon het salaris, voorbeelden daarvan zijn o.a. te vinden in de thuiszorg en bij de postbezorging.
Huishoudelijke hulpen Thuiszorg gaan minder verdienen:
http://www.rijnmond.nl/nieuws/16-12-2011/huishoudelijke-hulpen-thuiszorg-gaan-minder-verdienen
Salaris postbezorger bij TNT:
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/opleiding-en-beroep/62532-salaris-postbezorger-bij-tnt.html

- Pas nadat met enig kunst en vliegwerk de loonkosten van een witte werkster zijn verlaagd, kan een witte werkster "concurreren" met een zwart betaalde werkster.
Witte werkster wordt veel goedkoper:
http://www.elsevier.nl/Algemeen/nieuws/2009/8/Witte-werkster-wordt-veel-goedkoper-ELSEVIER244447W/

- Bepaalde banen in de zorg kunnen in 2015 alleen behouden blijven als die deels gefinancieerd worden via een dienstencheque.
Dienstencheques voor behoud van banen huishoudelijke hulp:
http://hervorminglangdurigezorg.nl/actueel/nieuws/dienstencheques-voor-behoud-van-banen-huishoudelijke-hulp

- Laat WSW-ers in het bedrijfsleven werken i.p.v. via de WSW-cao.
D'66 wil ook huidige WSW'ers kunnen bekijken:
http://www.nu.nl/politiek/2787198/d66-wil-huidige-wswers-kunnen-bekijken.html

- Werkgevers vervangen daar waar dat kan betaalde chauffeurs door vrijwilligers en mensen die dat doen met behoud van uitkering.
Vervanging buschauffeurs door vrijwilligers leidt tot werkverdringing:
https://sites.google.com/site/kennisbankov/vervanging-buschauffeurs-door-vrijwilligers-leidt-tot-werkverdringing

- In de zorg worden betaalde krachten deels vervangen door mantelzorgers, je verandert de regels zodat mensen minder makkelijk in aanmerking komen voor "overheidszorg" en "verplicht" familieleden om voor de zorgbehoevende te zorgen.

- Dat arbeid duur is in Nederland blijkt verder uit het feit dat de diverse overheden hun schatkisten met name proberen te redden door het aantal medewerkers bij diezelfde overheden fors te verminderen. Kijkend naar de rijksoverheid blijkt hieruit opnieuw dat het kabinet van PvdA en VVD gezien de daden, het redden van de schatkist belangrijker vindt dan het redden van de banen.

Artikel NRC 26 maart 2013:
Nederlandse arbeidskosten flink hoger dan Europees gemiddelde
http://www.nrc.nl/carriere/2013/03/26/nederlandse-arbeidskosten-flink-hoger-dan-europees-gemiddelde/

Citaat: "Van de loonkosten bestaat in Nederland 30 procent uit indirecte kosten, zoals sociale premies." Einde citaat.

Artikel Knack.be 02 dec 2013:
Belgische loonkosten zijn op een na hoogste in EU (Duitse studie)
http://trends.knack.be/economie/finance/belgische-loonkosten-zijn-op-een-na-hoogste-in-eu-duitse-studie/article-normal-255543.htmlTabel op basis van gegevens uit 2012


De tekst op deze weblogpagina is expres niet gepolijst geformuleerd om degenen die nog niet wakker zijn in deze wakker te schudden. De oplossingsrichting dient wat GeWoMaBa betreft gezocht te worden in het verlagen generiek en specifiek van de werkgeverspremies. Indien de banenmotor aanslaat en blijft draaien ontstaat er als alles goed gaat ruimte om daarna de inkomstenbelasting-tarieven te verlagen.

Anno nov 2014 is er in ieder geval één Tweede Kamerlid dat een pleidooi heeft gehouden voor verlaging van de werkgeverspremies om op die manier de drempel voor werkgevers te verlagen om mensen in dienst te nemen. Mogelijk dat er meer Tweede Kamerleden zijn die voorstander zijn van verlaging werkgeverspremies voor meer banen, graag ziet GeWoMaBa dat die zich in deze nadrukkelijker laten horen.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

vrijdag 31 oktober 2014

Kabinet maakt AOW'ers goedkoper dan werkzoekenden

Op vrijdag 31 oktober 2014 verscheen in de media het bericht dat het kabinet Rutte2 voornemens is om het voor bedrijven aantrekkelijker te maken om AOW'ers aan te nemen. De inschatting van GeWoMaBa is dat hierdoor AOW'ers inderdaad goedkoper gaan worden, nog sterker dat werkgevers mogelijk daardoor vaker voor AOW'ers zullen kiezen, en dat andere werkzoekenden die nog niet de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt daardoor niet aan de bak komen. M.a.w. er vindt verdringing plaats.


Aantrekkelijker voor bedrijf om AOW'er aan te nemen (31 okt 2014):
http://www.nu.nl/politiek/3916960/aantrekkelijker-bedrijf-aower-nemen-.html

Citaat: "Het kabinet wil het aantrekkelijker maken om werknemers na hun AOW-leeftijd in dienst te nemen of te houden. Werkgevers hoeven een een gepensioneerde straks nog maar zes weken het loon door te betalen als ze ziek worden in plaats van twee jaar. Die loondoorbetaling is nu voor veel werkgevers nog een hinderpaal om gepensioneerden in dienst te nemen of te houden." Einde citaat.

GeWoMaBa is van mening dat het kabinet zich niet moet richten op het aan het werk helpen van AOW'ers, maar zich moet richten op het aan het werk helpen van werkzoekenden, arbeidsgehandicapten etcetera. De maatregel die het kabinet nu voorstelt zal tot gevolg hebben dat er meer AOW'ers aan de bak komen, maar dat er tegelijkertijd minder werkzoekenden aan de bak komen.

Het wonderlijke is nu, dat het kabinet als argument gebruikt dat de 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte een hinderpaal is voor werkgevers om AOW'ers in dienst te nemen. Die zelfde 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte is nu ook een hinderpaal voor werkgevers in het algemeen om werknemers in dienst te nemen, in het bijzonder als het gaat om mensen met een arbeidshandicap. Het sterke vermoeden is ook nog eens dat veel werkgevers bij de inhuur van MOE-werkers onder de 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte uit proberen te komen daarbij geholpen door bepaalde uitzendburo's, dat is één van de redenen dat MOE-werkers alles bij elkaar opgeteld nogal eens goedkoper zijn dan Nederlanders. Al met al extra reden om de 2 jaar loondoorbetalings verplichting bij ziekte op zijn minst te evalueren en bij te stellen.

Rijksoverheid.nl nieuwsbericht 31-10-2014:
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/10/31/het-kabinet-maakt-vrijwillig-doorwerken-voor-aow-ers-gemakkelijker.html

Reactie CNV op dit kabinetsplan:
CNV waarschuwt Tweede Kamer voor wet doorwerken na AOW:
https://www.cnv.nl/actueel/nieuws/nieuwsdetail/cnv-waarschuwt-tweede-kamer-voor-wet-doorwerken-na-aow/

Reactie FNV op dit kabinetsplan:
Goedkoper doorwerken na AOW dolk in de rug van hardwerkend Nederland:
http://www.fnv.nl/themas/arbeidsparticipatie/nieuws/Goedkoper_doorwerken/

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

zondag 26 oktober 2014

Dagobert Duck Taks?

Volgens een artikel in De Telegraaf van 25 oktober 2014 wordt er door de SP en het FNV opgeroepen tot de invoering van een "Dagobertducktaks / Dagobert Duck Tax".


Roep om 'Dagobert Duck-taks':
http://www.telegraaf.nl/dft/23246015/__FNV___Dagobert_Duck-taks___.html

Als GeWoMaBa hebben wij een genuanceerde mening over de eventuele invoering van een 'Dagobertducktaks'. Dat het principe de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten moet gelden, die mening delen wij, echter of er overgegaan moet worden tot een soort "Dagobertducktaks" daar hebben wij enige twijfels bij.

Wij zouden graag het volgende zien gebeuren:
+ Een verhoging van de winstbelastingtarieven (VPB).
+ De invoering van een minimum winstbelastingtarief (VPB) in Europa (aanpak race to the bottom).
+ De aanpak van belastingontwijking.
+ Niet het belasten van het hebben van vermogen, maar het belasten van de inkomsten uit vermogen. Nu is het zo dat in NL iemand die circa 1% rente ontvangt over een spaartegoed evenveel belasting daarover betaald als iemand die circa 10% rendement heeft gemaakt over zijn aandelen / effecten portefeuille.
+ Evaluatie van de zogenaamde wet Hillen.
+ Anno 2015 niet de arbeidskorting voor de inkomens tussen de 40.000 en 110.000 verhogen.

De opbrengst van dit alles mag wat ons betreft in 2015 gebruikt worden om de werkgeverspremies (generiek en specifiek) te verlagen. Mocht er op een gegeven moment ruimte ontstaan  (als de werkgelegenheid flink groeit dan ontstaan er allerlei inverdieneffecten), dan pas kan er overwogen worden om de inkomstenbelastingtarieven (IB) te verlagen.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

Update 1: Roemer wil plan linkse partijen voor vermogensbelasting:
http://www.nu.nl/politiek/3912693/roemer-wil-plan-linkse-partijen-vermogensbelasting.html


Update 2: 60% bezittingen is overwaarde eigen huis, 15% is spaargeld en 13% effecten aldus CBS:
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/publicaties/archief/2014/2014-welvaart-in-nederland-pub.htm


Update 3: Vermogen 65 plussers is gemiddeld 27x groter dan vermogen jongeren aldus CBS.


Update 4: Overzicht aantal huishoudens per gemeente die tot de 25% categorie behoort met het hoogste vermogen in Nederland:
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/publicaties/archief/2014/2014-welvaart-in-nederland-pub.htm

Update 5: Dagobertducktaks is gekozen tot woord van het jaar 2014 (16 dec 2014):
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/dagobertducktaks-woord-van-het-jaar-2014~a3812269/
http://www.nu.nl/boek/3954174/dagobertducktaks-verkozen-woord-van-jaar-2014.html
http://nos.nl/artikel/2009229-dagobertducktaks-als-woord-van-het-jaar-is-een-fnv-succesje.html

donderdag 23 oktober 2014

Flexbanen goedkoper dan vaste banen. Oplossing: Flexbanen duurder dan vaste banen?

In een artikel in het FD.nl van donderdag 23 oktober 2014 betoogt SER-kroonlid Barbara Baarsma dat de kloof tussen vast en flexibel onhoudbaar is.

In het artikel staat o.a. citaat: "Flex is niet de oorzaak van het gat op de arbeidsmarkt; het probleem zit in de hoge kosten en risico's van een vast contract. De ontslagvergoeding, de doorbetaling bij ziekte, de verantwoordelijkheid voor re-integratie, het maakt een vast contract allemaal erg duur. Er ontstaat pas een nieuwe balans wanneer je de risico's van vast weer beheersbar maakt voor werkgevers." Einde citaat.

Daarom stelt zij o.a. voor om vaste contracten voor maximaal vijf of tien jaar aan te gaan.

URL naar artikel 'De kloof tussen vast en flexibel is onhoudbaar'
http://fd.nl/economie-politiek/899536/de-kloof-tussen-vast-en-flexibel-is-onhoudbaar

Je zou de indruk kunnen krijgen dat er sprake is van te veel flex, en dat Barbara Baarsma daar als antwoord op formuleert nog meer flex.

GeWoMaBa is op zich niet tegen flexibiliteit, nog sterker GeWoMaBa is zich er sterk van bewust dat flexibiliteit op de arbeidsmarkt een blijvertje is. Waar GeWoMaBa echter bezwaar tegen heeft is dat flexbanen nu (alles bij elkaar opgeteld) nu goedkoper zijn dan vaste banen. GeWoMaBa stelt voor om er naar te streven dat flexbanen (alles bij elkaar opgeteld) duurder zijn van vaste banen. Hoe dat dan exact moet gebeuren is dan een leuke uitdaging. Dit betekent dat werkgevers de vrijheid houden om te kiezen voor flexwerk, maar dat er een einde gemaakt wordt aan de race naar de bodem die nu al enige jaren gaande is. Immers bij ongewijzigd beleid zijn er straks bijna geen vaste banen meer, maar wel heel veel flexbanen in allerlei vormen met geen of weinig pensioenopbouw.

Het punt wat door diverse werkgevers wordt aangedragen te weten het risico van twee jaar doorbetaling bij ziekte, is mogelijk het eerste punt wat in deze opgelost moet worden.

Resumerend, de situatie dat flexbanen nu goedkoper zijn dan vaste banen (o.a. door weinig pensioenopbouw), kan i.p.v. door door te gaan met een soort van "afbraakbeleid", indien wij dat willen ook opgelost worden door er voor te zorgen dat flexbanen duurder worden dan vaste banen.


Copyright van deze cartoon ligt bij Hajo / Studio Noord

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

vrijdag 3 oktober 2014

Jongeren vrezen voor nieuwe flexwet en hun vaste baan

Uit een artikel in Metro van 3 okt 2014 blijkt dat 40% van in een onderzoek ondervraagde jongeren, zich grote zorgen maakt over de nieuwe flexwet. (Onderzoek van FNV Jong, CNV Jongeren en de ABU.) Dat jongeren reden hebben om zich zorgen te maken blijkt o.a. uit het feit dat het aantal vaste contracten van jongeren sinds 2002 (toen 72% vaste contracten) gedaald is naar iets meer dan 50% tien jaar later.

Dat veel jongeren nu een flexbaan hebben is niet omdat ze daar zelf voor gekozen hebben. Nog sterker 90% wil liever vast in dienst.

In het sociaal akkoord (2013) is afgesproken dat het aantal mensen met een tijdelijk contract omlaag moet. De Wet Werk en Zekerheid, en andere hervormingen op de arbeidsmarkt zou dit moeten regelen aldus Minister Asscher SZW. De jongerenvakbonden hebben er een hard hoofd in of dit alles er toe gaat leiden dat het aantal flexbanen gaat afnemen. Ze zien eerder gebeuren dat een caissière bij de supermarkt na 2 tijdelijke contracten niet meer aan het werk mag, dan dat ze een vast dienstverband aangeboden krijgt.

Jongeren vrezen voor nieuwe flexwet en hun vaste baan
http://www.metronieuws.nl/nieuws/jongeren-vrezen-nieuwe-flexwet/SrZnjb!Zm0iTnZMcHh46/


Naar de indruk van GeWoMaBa zijn in een x aantal gevallen de totale loonkosten van flexbanen lager dan de totale loonkosten van vaste banen (flexbaan zonder pensioen is vaak goedkoper dan vaste baan met pensioen), zijn de risico's voor een werkgever (inlener) bij een flexbaan beperkt als het gaat om loondoorbetaling bij ziekte, zijn flexbanen flexibeler en is er onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van de economie (lage economische groei). Zolang als dit totaalpakket boven de arbeidsmarkt hangt, dan is het inderdaad maar zeer de vraag of de Wet Werk en Zekerheid een vermindering van het aantal flexcontracten tot gevolg zal hebben.

Een nieuw antwoord formuleren op de flex (die vermoedelijk blijvend zal zijn) is een flinke uitdaging.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

Werkgeversorganisaties starten campagne 'Op naar de 100.000'

Uit berichtgeving van NRCQ van 3 oktober 2014 blijkt dat de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO een campagne starten getiteld 'Op naar de 100.000'.

De bedoeling is om een "offensief" te starten in de richting van bedrijven, dit samen met een netwerk van 'ambassadeurs'. De campagne heeft de komende 3 jaar Aart van der Gaag als boegbeeld.

Het doel is om duidelijk te maken dat arbeidsgehandicapte werknemers productief en voordelig zijn (bedrijven kunnen loonkostensubsidies krijgen). En er moeten regionale bestanden komen met arbeidsgehandicapten die in de doelgroep vallen, en het is de bedoeling dat er mogelijkheden komen zodat arbeidsgehandicapten kunnen werken via coöperaties, pools en vouchers.

Zo help je 100.000 arbeidsgehandicapten aan het werk (NRCQ):
http://www.nrcq.nl/2014/10/03/zo-help-je-100-000-arbeidsgehandicapten-aan-het-werk


GeWoMaBa vindt het een goede zaak dat er moeite gedaan wordt om arbeidsgehandicapten aan werk te helpen bijvoorbeeld d.m.v. de genoemde campagne, wel wil GeWoMaBa er op wijzen dat de ervaring leert dat alleen als de arbeidsmarkt flink groeit dat arbeidsgehandicapten een reële kans hebben. De voorspelde banengroei voor 2015 zal in de praktijk betekenen dat er minder arbeidsgehandicapten aan werk geholpen kunnen worden dan wenselijk is. Tussen de regels van het artikel valt te lezen dat het in de huidige omstandigheden geen gemakkelijke klus is om 100.000 arbeidsgehandicapten aan werk te helpen, en dat er het e.e.a. moet gebeuren om de campagne tot een succes te maken. Het is dan ook om die reden noodzakelijk dat er meer banen bijkomen.


Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

Aart van der Gaag werkgeversboegbeeld 100.000 banenplan:
+ http://www.mkb.nl/index.php?pageID=4&messageID=9893
+ http://www.vno-ncw.nl/Publicaties/Nieuws/Pages/Aart_van_der_Gaag_boegbeeld_werkgevers_100000banenplan_2909.aspx?source=%2fPages%2fDefault.aspx

Gehandicapten pluggen bij bedrijven is hele kluif:
http://www.nieuws.nl/economie/20141003/Gehandicapten-pluggen-bij-bedrijven-is-hele-kluif

X aantal banen in de zorg behouden door dienstencheques?

In de NRC van 2 oktober 2014 staat een artikel getiteld 'Gemeenten komen met cheque voor huishoudelijke hulp'.

Volgens het artikel kunnen mensen die niet meer in staat zijn om hun huis schoon te maken een voucher kopen voor zo'n 10 euro, de gemeenten en het rijk vullen dan aan tot ongeveer 20 euro.

Gemeenten komen met cheque voor huishoudelijke hulp (NRC):
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/10/02/gemeenten-komen-met-cheque-voor-huishoudelijke-hulp/


Voor GeWoMaBa is dit voornemen (wat waarschijnlijk inderdaad uitgevoerd gaat worden) opnieuw een bewijs dat de loonkosten in NL verlaagd moeten worden zonder dat de netto lonen verlaagd worden. Dit kan gerealiseerd worden door verlaging van de werkgeverspremies generiek en/of specifiek. Het principe van de dienstencheque valt onder de categorie slimme en creatieve oplossingen, nu nog de lasten op arbeid verlagen voor alle werkenden in Nederland.

Worden er door de invoering van de dienstencheques een x aantal banen behouden? Met grote waarschijnlijkheid JA.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

In dit geheel valt ook wel de term huishoudelijkehulptoelage (HHT).

Goede hoop op baanbehoud thuishulpen (Nu.nl):
http://www.nu.nl/ondernemen/3893923/goede-hoop-baanbehoud-thuishulpen.html

14.000 banen thuiszorg gered (NOS):
http://nos.nl/artikel/705628-14000-banen-thuiszorg-gered.html

woensdag 1 oktober 2014

Robotisering kost tot 3 miljoen banen

Door de technologische ontwikkelingen komen mogelijk 2 tot 3 miljoen banen op de tocht te staan, aldus onderzoeksbureau Deloitte 1 okt 2014.


De onderzoekers spreken van een conservatieve inschatting. Vooral voor lager opgeleiden, zoals administratief medewerkers, assemblagemedewerkers, pizzakoeriers en vakkenvullers is straks mogelijk geen betaald werk meer.

Ook taxi-, vrachtwagen- en buschauffeurs lopen een hoog risico.

Voor hoger opgeleiden liggen de risico's vooral bij beroepen op kort-hbo-nivo (laborant, verzekeringsagent, opzichter en electricien) en op hbo/wo nivo bij beroepen als accountant en analisten.

Het uiteindelijke tempo van de ontwikkelingen wordt sterk beïnvloed door de snelheid waarmee arbeidsbesparende technologie in gebruik wordt genomen door het bedrijfsleven.

Artikel Robotisering kost tot 3 miljoen banen:
http://www.nu.nl/economie/3892306/robotisering-kost-drie-miljoen-banen.html

Dit soort berichtgeving is voor een aantal mensen en organisaties (vb de Basisinkomenpartij BIP http://basisinkomenpartij.nl/ ) aanleiding om te pleiten voor een basisinkomen dan wel reden om daar over na te gaan denken (vb Lodewijk Asscher). GeWoMaBa is van mening dat zolang als er geen basisinkomen is (onduidelijk is of er ooit zoiets als een basisinkomen komt, laat staan dat er een invoeringsdatum bekend is), dat er dan gewoon ingezet moet worden op banen (3x), bijvoorbeeld door de werkgeverspremies generiek en specifiek te verlagen, en daarna indien mogelijk afhankelijk van de financiële situatie door lagere IB (inkomstenbelasting) tarieven. Hiervoor zal mogelijk lastenverschuiving nodig zijn (klein vb VPB iets omhoog en wg-premies naar beneden).


Cartoon De Jager 6 okt 2014 over robots
http://www.nu.nl/de-jager/2014-10-06/1003271.html

Ideeën voor meer banen:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2013/11/geen-woorden-maar-banen.html

Startpagina Geen Woorden maar Banen:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
http://www.geenwoordenmaarbanen.nl
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

Sinds 2008 al 154.000 administratieve banen weg door 'robots' (Volkskrant):
http://www.volkskrant.nl/economie/al-154000-administratieve-banen-weg-door-robots~a3761685/

Volkswagen vervangt babyboomers door ... robots:
http://www.express.be/business/nl/hr/volkswagen-vervangt-babyboomers-door-robots/208345.htm

dinsdag 30 september 2014

Reportage AWMonitor Werkloos en boos: Hoe gaat Nederland om met werklozen?

Altijd Wat Monitor heeft in het kader van Werkloos en boos een reportage gemaakt over hoe gaat Nederland om met werklozen, en de vraag of er arbeidsverdringing plaats vindt door de inzet van werklozen. Deze reportage is maandag 29 september 2014 uitgezonden.

dinsdag 16 september 2014

Kabinet toont te weinig ambitie als het gaat om banen

In de troonrede staat: "Het grootste zorgpunt van de regering is en blijft de hoge werkloosheid, die veel mensen en hun familie direct treft. Daar ligt voor de regering de allerhoogste prioriteit."

Van diverse kanten is de reactie op de plannen van het kabinet Rutte 2 dat zij te weinig ambitie toont. GeWoMaBa is ook van mening dat het kabinet van PvdA en VVD te weinig ambitie toont als het gaat om banen banen banen.

In de troonrede staat ook nog iets als het gaat om arbeidsgehandicapten: "Overheden en bedrijven spannen zich in 2015 in om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking in een reguliere baan aan de slag te krijgen."

Ook indien de gehoopte daling van de werkloosheid van 650.000 naar 605.000 inderdaad plaats vindt in 2015 (we moeten immers maar afwachten of deze economische weervoorspelling uitkomt), is het maar zeer de vraag of het gaat lukken om arbeidsgehandicapten aan werk geholpen worden. Ons inziens is er een veel sterkere banengroei voor nodig dan nu voorspeld om effectief arbeidsgehandicapten aan werk te helpen.


Reactie oppositie 'Kabinet toont weinig ambitie':
http://nos.nl/artikel/698983-kabinet-toont-weinig-ambitie.html

"We hebben meer dan 600.000 werklozen, dat zou een prioriteit moeten zijn voor vandaag."

Reactie FNV 'geen woorden maar banen':
http://www.fnv.nl/themas/economie/nieuws/geen-woorden-maar-daden/

'Het kabinet heeft de afgelopen maanden mooie woorden gesproken over werk, werk, werk. Maar nu is het tijd voor daden', stelt Ton Heerts, voorzitter van de FNV in reactie op de Miljoenennota.

Reactie CNV 'Focus werkgelegenheid op snelle concrete maatregelen':
https://www.cnv.nl/actueel/nieuws/nieuwsdetail/reactie-miljoenennota-focus-werkgelegenheid-op-snelle-concrete-maatregelen/

"Zolang er nog ruim 600 duizend mensen werkloos thuis zitten moeten er nu snel meer banen komen. Zo zou je werkgevers een premiekorting kunnen bieden als stimulans om nu werklozen aan te nemen. Daarnaast moet er op korte termijn meer geld worden uitgetrokken voor het creëren van banen. Dat kan bijvoorbeeld door te investeren in duurzaam bouwen, aldus de CNV voorzitter.

De banen die nu geleidelijk terugkomen, zijn vaak of flexibel of via andere onduidelijke en onzekere constructies ingericht. Op dit punt is er echt extra geld nodig om de arbeidsinspectie te versterken.

Het kabinet stelt voor de belasting te verlagen, of beter gezegd de eerder aangekondigde belastingverhogingen niet in te voeren."

Troonrede: Prinsjesdag met rouwrand:
http://www.telegraaf.nl/binnenland/23086660/__Koning__Prinsjesdag_met_rouwrand__.html

Miljoenennota 2015:
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/special/miljoenennota-2015

Kabinetsbrief 'Werken aan groei':
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/09/16/kamerbrief-werken-aan-groei.html

Kabinet op banenjacht met lastenverlichting:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3748956/2014/09/16/Kabinet-op-banenjacht-met-lastenverlichting.dhtml

CPB: herstel economie blijft broos, koopkracht stijgt:
http://www.cpb.nl/persbericht/3215128/cpb-herstel-economie-blijft-broos-koopkracht-stijgt

Effecten crisis duren volgens Dijsselbloem nog jaren:
http://www.nu.nl/prinsjesdag/3879881/effecten-crisis-duren-volgens-dijsselbloem-nog-jaren.html

Niet-werkenden leveren in:
- http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/special/prinsjesdag-jouw-portemonnee#node_1061261
- http://www.telegraaf.nl/overgeld/23088071/__Nibud__niet-werkenden_leveren_in__.html

2015 zwaar jaar voor niet-werkenden:
http://www.nu.nl/geldzaken/3879681/2015-zwaar-jaar-niet-werkenden.html

Belasting op arbeid omlaag:
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/23087504/__Belasting_op_arbeid_omlaag__.html

Het belastingplan van Rutte 2 is een dooie mus Elsevier:
http://www.elsevier.nl/Politiek/achtergrond/2014/9/Het-belastingplan-van-Rutte2-is-een-dooie-mus-1601045W/?masterpageid=5569Conclusies GeWoMaBa:
+ Kabinet zegt dat banen banen banen de allerhoogste prioriteit hebben, maar uit de daden van het kabinet blijkt iets anders namenlijk het kabinet legt de allerhoogste prioriteit nog steeds bij het redden van de schatkist.
+ Kabinet redt de schatkist en als het gaat om banen gokt het kabinet op economisch groei en de vergrijzing.
+ PvdA en VVD praten veel over lagere lasten op arbeid (in de toekomst), maar ondertussen hebben ze in 2013 en 2014 de lasten op arbeid (werkgeverspremies) verhoogd.
+ Het kabinet "beloofd" 100.000 banen in de toekomst (mooi weersvoorspelling), maar ondertussen doet het kabinet te weinig om te zorgen voor banen nu.
+ Het beetje geld wat vrij beschikbaar is wordt door het kabinet strategisch ingezet om de kiezers gunstig te stemmen (provinciale staten verkiezingen maart 2015).
+ De €1 miljard die het kabinet voor 2015 beschikbaar stelt voor lagere lasten op arbeid (o.a. hogere arbeidskorting voor de midden en hogere inkomens), zijn bedoelt om de koopkracht voor een aantal groepen te verhogen (resultaat een kleine plus voor veel mensen), maar niet direct gericht op arbeid goedkoper maken (hooguit indirect via een lange omweg). Het kabinet moet maar afwachten of die kleine koopkrachtplus banen oplevert. Het alternatief is de €1 miljard inzetten voor lagere lasten werkgevers (werkgeverpremies) om arbeid goedkoper te maken, liefst gecombineerd met lastenverschuiving waardoor het voor werkgevers veel aantrekkelijker wordt om mensen in dienst te nemen. Bij het inderdaad aanslaan van de banenmotor levert dat heel veel inverdieneffecten op.
+ Wil het kabinet arbeidsgehandicapten aan werk helpen, dan zijn er veel meer banen nodig dan nu door de economische weervoorspellers van het CPB worden voorspeld.
+ PvdA en VVD zijn het niet eens geworden over het toekomstige belastingplan, en de kans is groot dat ze het ook de komende twee jaar niet eens gaan worden over het toekomstige belastingplan.
+ De mogelijkheden om nu al aan lastenverschuiving te doen waardoor de lasten op arbeid daadwerkelijk verlaagd worden (bijvoorbeeld VPB iets omhoog en wg-premies naar beneden) en niet via een lange omweg, worden niet door het kabinet benut.
+ De mogelijkheid die door het kabinet ook niet benut wordt is de verhoging van de arbeidskorting te vervangen door een directe verlaging van de werkgeverspremies (zie eerder punt over de €1 mrd).
+ De toekomstschets van het nieuwe belastingplan is een plan voor de toekomst, daar hebben de werklozen van nu niets aan.
+ Waarom wachten met het volle kracht bestrijden van de werkloosheid totdat er een nieuw belastingplan is? Er zijn banen nu nodig i.p.v. banen op termijn.
+ Leuk om te lezen dat een aantal ideeën en teksten van GeWoMaBa door een aantal gremia zijn overgenomen. ;-)
+ Groei van de werkgelegenheid herstelt veel sneller het vertrouwen van de consumenten in de economie dan doorzichtige pogingen van het kabinet om de koopkracht om electorale redenen iets te plussen.
+ Werkgevers durven met de huidige belasting en premiedruk en de huidige regelgeving (o.a. 2 jaar doorbetaling bij ziekte), bijna geen mensen vast in dienst te nemen. Wat werkgevers wel durven is zoeken naar (creatieve) manieren om de loonkosten te drukken, bijvoorbeeld vaste banen vervangen door flexbanen zonder pensioenopbouw. Wat werkgevers ook wel durven is op allerlei manieren MOE-werkers (arbeidsmigranten) inhuren op een zodanige manier dat die goedkoper zijn dan Nederlandse arbeidskrachten (dat kan blijkbaar op heel veel "legale" manieren), het kabinet doet hier ondanks de mooie woorden en het wetsvoorstel (najaar 2014) nog steeds te weinig tegen. Het voorliggende wetsvoorstel zal wel iets helpen maar te weinig, want ondanks het wetsvoorstel zijn veel MOE-werkers straks bij onvoldoende gewijzigd beleid nog steeds goedkoper in te huren dan Nederlanders inhuren.
+ Volgens sommigen kiest het kabinet er voor om de zwakste schouders de zwaarste lasten te laten dragen.
+ Het kabinet zegt dat ze de lasten op arbeid wil verlagen, maar durft het niet aan om dat al voor de Provinciale Staten verkiezingen te doen. De bezuinigingen zijn voortvarend ingevoerd, het verlagen van de lasten op arbeid daar zijn ze niet voortvarend mee.
+ Het kabinet pakt de werklozen nog meer aan, maar pakt tegelijkertijd de werkloosheid te weinig aan.
+ Het kabinet praat veel over banen, maar doet te weinig om te zorgen dat er banen komen.

Resumerend: Het kabinet toont nog steeds te weinig ambitie als het gaat om banen banen banen.

Ondiplomatiek geformuleerd: Ze moeten niet zo lullen daar in de Tweede Kamer, ze moeten gewoon de werkgeverspremies (gen + spec) verlagen in 2015 voor meer banen.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

Bijgewerkt 28 sept 2014, o.a. m.b.t. MOE-werkers.

P.S.1 Wie kan uitleggen hoe het zit met de Brug-WW ?
http://www.nu.nl/economie/3879496/brug-ww-moet-werklozen-slag-helpen.html

P.S.2 Toekomstige belastingplannen: 100.000 banen, tegen welke prijs?:
http://nos.nl/artikel/699265-100000-banen-tegen-welke-prijs.html

P.S.3 Rutte wil zo graag de lasten op arbeid verlagen, dat hij dat over de Provinciale Staten verkiezingen heen tilt.
http://nos.nl/artikel/700096-tweede-kamer-laat-begroting-intact.html

P.S.4 Wiebes boer op met belastingplan. Ipv lasten op arbeid te verlagen in 2015, gaat kabinet in 2015 nog meer praten over verlagen lasten arbeid.
http://nos.nl/artikel/700313-wiebes-boer-op-met-belastingplan.html

vrijdag 15 augustus 2014

Voorspelde groei voor 2015 reden tot juichen?

Het CPB voorspeld dat er in 2015 sprake is van een economische groei van 1,25%, is dat reden tot juichen?


Uit de cijfers door het CPB gepresenteerd op 14 augustus 2014 blijkt het volgende:
- Geschatte economische groei 2014 0,75%, geschat voor 2015 1,25%.
- Neerwaartse risico's (0,25 of 0,5) door crisissen Rusland en Midden-Oosten.
- De werkgelegenheid daalt in 2014 met 0,5%, geschat voor 2015 een stijging van 0,5%.
- De lagere werkloosheid is vooral het gevolg van een dalend arbeidsaanbod.

Met in het achterhoofd het feit dat de Europese Economie in het 2e kwartaal 2014 niet gegroeid is, vindt GeWoMaBa de cijfers voor 2015 geen reden tot juichen. Dit alles onderstreept ons inziens dat er meer moet gebeuren om te zorgen dat er banen komen. Ons inziens dient het zo te zijn dat ook als is de economische groei aan de lage kant, dat er toch sprake is van banengroei.

Crisis Rusland kan effect hebben op economie:
http://www.nuzakelijk.nl/ondernemen/3851971/crisis-rusland-kan-effect-hebben-economie.html

Citaat: "De lagere werkloosheid is vooral het gevolg van een dalend arbeidsaanbod, schrijft het CPB. De werkgelegenheid daalt dit jaar met een half procent, volgend jaar stijgt deze juist met een half procent." Einde citaat.

Economische groei eurozone valt stil:
http://www.nu.nl/economie/3852054/economische-groei-eurozone-valt-stil.html

Uitblijven groei eurozone onderstreept uitdagingen:
http://www.nu.nl/economie/3852630/uitblijven-groei-eurozone-onderstreept-uitdagingen.html

Dijsselbloem ziet ruimte voor kleine lastenverlichting:
http://www.nu.nl/geldzaken/3852900/dijsselbloem-ziet-ruimte-kleine-lastenverlichting.html

Citaat: "Ook de ChristenUnie vindt dat minister Dijsselbloem de lasten moet verlichten. Het kabinet moet daarom alles op alles zetten om de werkgelegenheid te bevorderen door bijvoorbeeld de lasten op arbeid te verlagen." Einde citaat.

GeWoMaBa is het met de ChristenUnie eens dat er ingezet moet worden op banen door verlaging lasten op arbeid. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de werkgeverspremies generiek en specifiek te verlagen. GeWoMaBa wil zelfs nog een stap verder gaan, de voor 2015 door PvdA en VVD beloofde verhoging van de arbeidskorting voor inkomens tussen de 40.000 en 110.000 euro kan beter gebruikt worden om de werkgeverspremies generiek en specifiek te verlagen. Tevens kan de VPB iets verhoogd worden, en de opbrengst daarvan gebruiken om de werkgeverspremies te verlagen. De snelste en effectiefste methode om de economie aan de praat te krijgen is door te zorgen dat de banenmotor start en blijft draaien. Het herstel van het consumentenvertrouwen wat dit oplevert, is goud waard. Naast verlaging van de werkgeverspremies generiek en specifiek is het wellicht nodig dat de ECB de economie wat meer stimuleert.

Verhoging arbeidskorting of verlaging werkgeverspremies?
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/04/verhoging-arbeidskorting-of-verlaging.html

Pas als er daadwerkelijk banen bijkomen en de werkloosheid daalt doordat de werkzoekenden aan het werk komen (uitstroom naar werk), kan er reden tot juichen ontstaan.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

zaterdag 5 juli 2014

VVD zet niet in op banen maar op lastenverlichting

VVD fractievoorzitter Halbe Zijlstra hield op 5 juli 2014 in de Telegraaf een pleidooi voor lastenverlichting voor de burgers al na 2015 in plaats van op zijn vroegst in 2017. Daarbij gaat hij in tegen zijn politiek leider Mark Rutte die vindt dat eerst de staatsschuld moet worden teruggedrongen. Opvallend in deze is ook dat het er op lijkt dat de VVD niet vol in zet op banen maar inzet op lastenverlichting voor de burgers. Als de VVD op banen ingezet had, dan had Zijlstra wel gepleit voor lastenverlichting voor werkgevers (bijvoorbeeld via lagere werkgeverspremies), immers dat zijn in de ogen van de VVD degenen die voor banen moeten zorgen (lees niet de overheid). Geen Woorden maar Banen is van mening dat er vol ingezet moet worden op banen banen banen, en als het lukt om de banenmotor te starten en de banenmotor blijft draaien, om dan te kijken of er ruimte is voor lastenverlichting voor de burgers.

M.a.w de VVD zet niet in op banen, maar zet in op terugdringen staatsschuld en lastenverlichting.


Zijlstra wil meer lastenverlichting
http://www.telegraaf.nl/binnenland/22820377/__Zijlstra__meer_lastenverlichting__.html

Zijlstra wil eerder lastenverlichting
http://www.nu.nl/economie/3820174/zijlstra-wil-eerder-lastenverlichting.html

Lastenverlichting voor Nederlander moet eerder, vindt Zijlstra.
http://www.elsevier.nl/Economie/nieuws/2014/7/Lastenverlichting-voor-Nederlander-moet-eerder-vindt-Zijlstra-1555096W/

Zijlstra wil eerder dan 2017 lastenverlichting
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3684509/2014/07/05/Zijlstra-wil-eerder-dan-2017-lastenverlichting.dhtml

Zijlstra wil eerder lastenverlichting
http://www.nd.nl/artikelen/2014/juli/05/zijlstra-wil-eerder-lastenverlichting

Halbe Zijlstra geeft aan dat mensen naar meer financiële lucht snakken. Dan heeft Geen Woorden maar Banen nieuws voor hem, de mensen snakken nog meer naar banen. Daarbij komt ook nog eens dat banen de effectiefste en efficiëntste manier is om te zorgen voor financiële lucht.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

Banenplan vakbonden Werk op 1

2 juli 2014 presenteerden de vakbonden hun banenplan getiteld 'Banenplan 2014 Werk op 1'.

Ton Heerts FNV: 'Ik heb het idee dat het gevoel van urgentie weg is bij de politiek en ook bij de werkgevers. Maar werkloosheid verpest het leven van mensen. Het verpest de toekomst van onze jongeren. En als we niet uitkijken verpest het onze samenleving. Daarom komen wij vandaag met 58 concrete voorstellen die zeker 300.000 echte banen opleveren.'

Maurice Limmen CNV: 'Het wachten op meer banen duurt gewoon te lang. Er moet wat gebeuren, want teveel mensen dreigen definitief de boot te missen. Als je te lang aan de kant staat kom je niet meer aan de slag. We moeten niet morgen maar vandaag investeren in de toekomst van onze economie. Laten we bijvoorbeeld investeren in het energiezuinig maken van huizen. Dat mes snijdt aan twee kanten.''

Gerrit van de Kamp VCP: 'Werk moet op 1, want honderdduizenden mensen zonder werk merken nog niets van een mogelijk economisch herstel. We moeten de werkloosheid aanpakken en niet de mensen die werkloos zijn. Investeringen in duurzame groei moeten gaan bijdragen aan werkgelegenheid.'

Banenplan bonden: 300.000 banen extra in 2020
http://www.fnv.nl/themas/arbeidsparticipatie/nieuws/Banenplan1/

Banenplan 2014 Werk op 1
http://www.fnv.nl/site/media/images/1283/189119/Banenplan_2_juli_2014.pdf

In het banenplan van de vakbonden wijzen zij o.a. op de mogelijkheid van een verlaging van de premieafdracht van werkgevers om zo voor meer banen te zorgen. (pagina 5) Dit sluit aan bij één van de ideeën van Geen Woorden maar Banen te weten een generieke en specifieke verlaging van de werkgeverspremies om arbeid goedkoper te maken (de bruto loonkosten te verlagen) zodat er meer banen komen.

Voor de volledige lijst met 58 voorstellen van de vakbonden zie het document.


Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt