dinsdag 30 september 2014

Reportage AWMonitor Werkloos en boos: Hoe gaat Nederland om met werklozen?

Altijd Wat Monitor heeft in het kader van Werkloos en boos een reportage gemaakt over hoe gaat Nederland om met werklozen, en de vraag of er arbeidsverdringing plaats vindt door de inzet van werklozen. Deze reportage is maandag 29 september 2014 uitgezonden.

dinsdag 16 september 2014

Kabinet toont te weinig ambitie als het gaat om banen

In de troonrede staat: "Het grootste zorgpunt van de regering is en blijft de hoge werkloosheid, die veel mensen en hun familie direct treft. Daar ligt voor de regering de allerhoogste prioriteit."

Van diverse kanten is de reactie op de plannen van het kabinet Rutte 2 dat zij te weinig ambitie toont. GeWoMaBa is ook van mening dat het kabinet van PvdA en VVD te weinig ambitie toont als het gaat om banen banen banen.

In de troonrede staat ook nog iets als het gaat om arbeidsgehandicapten: "Overheden en bedrijven spannen zich in 2015 in om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking in een reguliere baan aan de slag te krijgen."

Ook indien de gehoopte daling van de werkloosheid van 650.000 naar 605.000 inderdaad plaats vindt in 2015 (we moeten immers maar afwachten of deze economische weervoorspelling uitkomt), is het maar zeer de vraag of het gaat lukken om arbeidsgehandicapten aan werk geholpen worden. Ons inziens is er een veel sterkere banengroei voor nodig dan nu voorspeld om effectief arbeidsgehandicapten aan werk te helpen.


Reactie oppositie 'Kabinet toont weinig ambitie':
http://nos.nl/artikel/698983-kabinet-toont-weinig-ambitie.html

"We hebben meer dan 600.000 werklozen, dat zou een prioriteit moeten zijn voor vandaag."

Reactie FNV 'geen woorden maar banen':
http://www.fnv.nl/themas/economie/nieuws/geen-woorden-maar-daden/

'Het kabinet heeft de afgelopen maanden mooie woorden gesproken over werk, werk, werk. Maar nu is het tijd voor daden', stelt Ton Heerts, voorzitter van de FNV in reactie op de Miljoenennota.

Reactie CNV 'Focus werkgelegenheid op snelle concrete maatregelen':
https://www.cnv.nl/actueel/nieuws/nieuwsdetail/reactie-miljoenennota-focus-werkgelegenheid-op-snelle-concrete-maatregelen/

"Zolang er nog ruim 600 duizend mensen werkloos thuis zitten moeten er nu snel meer banen komen. Zo zou je werkgevers een premiekorting kunnen bieden als stimulans om nu werklozen aan te nemen. Daarnaast moet er op korte termijn meer geld worden uitgetrokken voor het creëren van banen. Dat kan bijvoorbeeld door te investeren in duurzaam bouwen, aldus de CNV voorzitter.

De banen die nu geleidelijk terugkomen, zijn vaak of flexibel of via andere onduidelijke en onzekere constructies ingericht. Op dit punt is er echt extra geld nodig om de arbeidsinspectie te versterken.

Het kabinet stelt voor de belasting te verlagen, of beter gezegd de eerder aangekondigde belastingverhogingen niet in te voeren."

Troonrede: Prinsjesdag met rouwrand:
http://www.telegraaf.nl/binnenland/23086660/__Koning__Prinsjesdag_met_rouwrand__.html

Miljoenennota 2015:
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/special/miljoenennota-2015

Kabinetsbrief 'Werken aan groei':
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/09/16/kamerbrief-werken-aan-groei.html

Kabinet op banenjacht met lastenverlichting:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3748956/2014/09/16/Kabinet-op-banenjacht-met-lastenverlichting.dhtml

CPB: herstel economie blijft broos, koopkracht stijgt:
http://www.cpb.nl/persbericht/3215128/cpb-herstel-economie-blijft-broos-koopkracht-stijgt

Effecten crisis duren volgens Dijsselbloem nog jaren:
http://www.nu.nl/prinsjesdag/3879881/effecten-crisis-duren-volgens-dijsselbloem-nog-jaren.html

Niet-werkenden leveren in:
- http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/special/prinsjesdag-jouw-portemonnee#node_1061261
- http://www.telegraaf.nl/overgeld/23088071/__Nibud__niet-werkenden_leveren_in__.html

2015 zwaar jaar voor niet-werkenden:
http://www.nu.nl/geldzaken/3879681/2015-zwaar-jaar-niet-werkenden.html

Belasting op arbeid omlaag:
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/23087504/__Belasting_op_arbeid_omlaag__.html

Het belastingplan van Rutte 2 is een dooie mus Elsevier:
http://www.elsevier.nl/Politiek/achtergrond/2014/9/Het-belastingplan-van-Rutte2-is-een-dooie-mus-1601045W/?masterpageid=5569Conclusies GeWoMaBa:
+ Kabinet zegt dat banen banen banen de allerhoogste prioriteit hebben, maar uit de daden van het kabinet blijkt iets anders namenlijk het kabinet legt de allerhoogste prioriteit nog steeds bij het redden van de schatkist.
+ Kabinet redt de schatkist en als het gaat om banen gokt het kabinet op economisch groei en de vergrijzing.
+ PvdA en VVD praten veel over lagere lasten op arbeid (in de toekomst), maar ondertussen hebben ze in 2013 en 2014 de lasten op arbeid (werkgeverspremies) verhoogd.
+ Het kabinet "beloofd" 100.000 banen in de toekomst (mooi weersvoorspelling), maar ondertussen doet het kabinet te weinig om te zorgen voor banen nu.
+ Het beetje geld wat vrij beschikbaar is wordt door het kabinet strategisch ingezet om de kiezers gunstig te stemmen (provinciale staten verkiezingen maart 2015).
+ De €1 miljard die het kabinet voor 2015 beschikbaar stelt voor lagere lasten op arbeid (o.a. hogere arbeidskorting voor de midden en hogere inkomens), zijn bedoelt om de koopkracht voor een aantal groepen te verhogen (resultaat een kleine plus voor veel mensen), maar niet direct gericht op arbeid goedkoper maken (hooguit indirect via een lange omweg). Het kabinet moet maar afwachten of die kleine koopkrachtplus banen oplevert. Het alternatief is de €1 miljard inzetten voor lagere lasten werkgevers (werkgeverpremies) om arbeid goedkoper te maken, liefst gecombineerd met lastenverschuiving waardoor het voor werkgevers veel aantrekkelijker wordt om mensen in dienst te nemen. Bij het inderdaad aanslaan van de banenmotor levert dat heel veel inverdieneffecten op.
+ Wil het kabinet arbeidsgehandicapten aan werk helpen, dan zijn er veel meer banen nodig dan nu door de economische weervoorspellers van het CPB worden voorspeld.
+ PvdA en VVD zijn het niet eens geworden over het toekomstige belastingplan, en de kans is groot dat ze het ook de komende twee jaar niet eens gaan worden over het toekomstige belastingplan.
+ De mogelijkheden om nu al aan lastenverschuiving te doen waardoor de lasten op arbeid daadwerkelijk verlaagd worden (bijvoorbeeld VPB iets omhoog en wg-premies naar beneden) en niet via een lange omweg, worden niet door het kabinet benut.
+ De mogelijkheid die door het kabinet ook niet benut wordt is de verhoging van de arbeidskorting te vervangen door een directe verlaging van de werkgeverspremies (zie eerder punt over de €1 mrd).
+ De toekomstschets van het nieuwe belastingplan is een plan voor de toekomst, daar hebben de werklozen van nu niets aan.
+ Waarom wachten met het volle kracht bestrijden van de werkloosheid totdat er een nieuw belastingplan is? Er zijn banen nu nodig i.p.v. banen op termijn.
+ Leuk om te lezen dat een aantal ideeën en teksten van GeWoMaBa door een aantal gremia zijn overgenomen. ;-)
+ Groei van de werkgelegenheid herstelt veel sneller het vertrouwen van de consumenten in de economie dan doorzichtige pogingen van het kabinet om de koopkracht om electorale redenen iets te plussen.
+ Werkgevers durven met de huidige belasting en premiedruk en de huidige regelgeving (o.a. 2 jaar doorbetaling bij ziekte), bijna geen mensen vast in dienst te nemen. Wat werkgevers wel durven is zoeken naar (creatieve) manieren om de loonkosten te drukken, bijvoorbeeld vaste banen vervangen door flexbanen zonder pensioenopbouw. Wat werkgevers ook wel durven is op allerlei manieren MOE-werkers (arbeidsmigranten) inhuren op een zodanige manier dat die goedkoper zijn dan Nederlandse arbeidskrachten (dat kan blijkbaar op heel veel "legale" manieren), het kabinet doet hier ondanks de mooie woorden en het wetsvoorstel (najaar 2014) nog steeds te weinig tegen. Het voorliggende wetsvoorstel zal wel iets helpen maar te weinig, want ondanks het wetsvoorstel zijn veel MOE-werkers straks bij onvoldoende gewijzigd beleid nog steeds goedkoper in te huren dan Nederlanders inhuren.
+ Volgens sommigen kiest het kabinet er voor om de zwakste schouders de zwaarste lasten te laten dragen.
+ Het kabinet zegt dat ze de lasten op arbeid wil verlagen, maar durft het niet aan om dat al voor de Provinciale Staten verkiezingen te doen. De bezuinigingen zijn voortvarend ingevoerd, het verlagen van de lasten op arbeid daar zijn ze niet voortvarend mee.
+ Het kabinet pakt de werklozen nog meer aan, maar pakt tegelijkertijd de werkloosheid te weinig aan.
+ Het kabinet praat veel over banen, maar doet te weinig om te zorgen dat er banen komen.

Resumerend: Het kabinet toont nog steeds te weinig ambitie als het gaat om banen banen banen.

Ondiplomatiek geformuleerd: Ze moeten niet zo lullen daar in de Tweede Kamer, ze moeten gewoon de werkgeverspremies (gen + spec) verlagen in 2015 voor meer banen.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

Bijgewerkt 28 sept 2014, o.a. m.b.t. MOE-werkers.

P.S.1 Wie kan uitleggen hoe het zit met de Brug-WW ?
http://www.nu.nl/economie/3879496/brug-ww-moet-werklozen-slag-helpen.html

P.S.2 Toekomstige belastingplannen: 100.000 banen, tegen welke prijs?:
http://nos.nl/artikel/699265-100000-banen-tegen-welke-prijs.html

P.S.3 Rutte wil zo graag de lasten op arbeid verlagen, dat hij dat over de Provinciale Staten verkiezingen heen tilt.
http://nos.nl/artikel/700096-tweede-kamer-laat-begroting-intact.html

P.S.4 Wiebes boer op met belastingplan. Ipv lasten op arbeid te verlagen in 2015, gaat kabinet in 2015 nog meer praten over verlagen lasten arbeid.
http://nos.nl/artikel/700313-wiebes-boer-op-met-belastingplan.html