woensdag 11 juni 2014

Publicatie Het sociale gat van de eurozone

Econoom Hans Stegeman van de Rabobank heeft 6 juni 2014 een artikel gepubliceerd met als titel 'Het sociale gat van de eurozone'. Hans Stegeman geeft in zijn woorden aan dat werk voor alle burgers erg belangrijk is.

https://economie.rabobank.com/publicaties/2014/juni/het-sociale-gat-van-de-eurozone/


Een aantal citaten:
A - "Het vullen van het sociale gat in de Europse regels is echter wel van groot belang, want werk voor alle burgers is zowel in economisch als in sociaal opzicht erg belangrijk."
B - "De verwachting is dat de gemiddelde werkloosheid in de eurozone dit jaar net onder de 12% blijft hangen en in de jaren erna slechts heel traag afneemt."
C - "In de eurozone is de langdurige werkloosheid gestegen van 3,4% naar 5,7%."
D - "Dit laat zien dat de Grote Recessie in de hele Westerse wereld grote en langdurige gevolgen heeft (Krueger et al.2014)."
E - "Het deel van de bevolking dat werkt, is sinds 2007 in bijna alle landen afgenomen (figuur 3)."
F - "Een hoge werkloosheid heeft langs ten minste twee kanalen belangrijke langdurige effecten op de samenleving. Ten eerste kan door een hoge en daarmee vaak samenhangende langdurige werkloosheid een permanent verlies aan toekomstige economische groei ontstaan. Ten tweede heeft werkloosheid ook grote psychologische en sociale effecten."
G - "Deze twee argumenten rechtvaardigen overheidsingrijpen om iets te doen aan werkloosheid. De beleidsfocus lag de afgelopen jaren echter niet op het verlagen van de werkloosheid, zeker niet in Europa."
H - "De grote nadruk op het naleven van de Europse begrotingsregels in verhouding tot het voorkomen of verhelpen van macro-economische onevenwichtigheden als werkloosheid is eigenlijk vreemd (zie ook Wijffelaar en Stegeman, 2014). Zowel in het Verdrag van Lissabon (Titel IX) als in de Nederlandse grondwet (artikel 19) staat het bevorderen van werkgelegenheid als expliciete doelstelling."
I - "In de praktijk wordt in de rangorde der regels vooral belang gehecht aan het feitelijke begrotingssaldo en zijn de facto alle andere afspraken daaraan ondergeschikt."
J - "Het resulterende restrictieve nationale begrotingsbeleid tezamen met een monetair beleid dat enkel en alleen was gericht op prijs- en financiële stabiliteit bood geen enkele ruimte meer om de werkgelegenheid te bevorderen in landen waar dat het meest nodig was. Tegen die achtergrond is meer ruimte voor sociaal beleid gericht op terugdringen van de werkloosheid geen vreemde gedachte."
K - "Een vraagprobleem kan dus ook een aanbodprobleem worden als het maar lang genoeg aanhoudt."
L - "Het valt echter niet te ontkennen dat bezuinigen in een balansrecessie, waar grote delen van de eurozone inzitten, grote gevolgen heeft voor de economische groei (kamalodin en Stegeman, 2013) en dus ook voor de werkgelegenheidsontwikkeling."
M - "Met andere woorden: er was sprake van procyclisch beleid op de arbeidsmarkt."
N - "Alhoewel niet exact te kwantificeren, lijkt het er sterk op dat het overheidsbeleid in de eurozone de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan de stijging van de werkloosheid."
O - "De huidige situatie in Europa van hoge en langdurige werkloosheid kan zeer schadelijke gevolgen hebben voor zowel het groeipotentieel van de Europese economie als het welzijn van veel Europese burgers."
P - "Deze sociale component laat zich niet direct in economische groei uitdrukken, maar uiteindelijk wel in welzijn en politieke stabiliteit."
Q - "Als de relatie tussen werkloosheid en economische groei ook de komende jaren constant zal blijven, dient de economie in de eurozone jarenlang met meer dan 2% te groeien voor een substantiële afname. Ook volgens berekeningen van de Europese Commissie zelf zit dat er voorlopig bij lange na niet in (EC, 2013)."
R - "Als het beleid alleen wordt gericht op economische groei gaat men voorbij aan het feit dat economische groei lang niet altijd groei van werkgelegenheid hoeft te betekenen en dat banenloze groei ook nu weer mogelijk is."
Einde citaten uit het artikel van Hans Stegeman.

Info over rabobank econoom Hans Stegeman:

Het artikel van Hans Stegeman 'het sociale gat van de eurozone' onderschrijft dat wat velen al enige tijd bepleiten en dat is dat de financiën op orde brengen en zorgen voor banengroei hand in hand moeten gaan. In een oneliner 'niet alleen de schatkisten maar ook de banen moeten gered worden'.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

Geen opmerkingen:

Een reactie posten